Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Samantha Gades/Unsplash

Arbetstid

Så har du rätt att vara ledig

Under jul och nyår kan det vara knepigt att få ihop tillräckligt med lediga dagar, särskilt om man har barn i skolåldern som har många lov. Så vad säger egentligen lagen om när man har rätt till ledighet?

Semester
Du har rätt till 25 dagars betald semester varje år. Men många har kollektivavtal som ger rätt till längre semester efter en viss ålder eller anställningstid. Andra kan avtala bort övertidsersättningen mot extra semester. Det har också blivit vanligare med löneväxling, det vill säga att man avstår löneförhöjning mot extra semesterdagar. Den som har mer än 20 dagars semester kan spara en eller flera dagar till ett annat semesterår, dock inte mer än i fem år.

Föräldraledighet
Tillsammans kan föräldrarna ta ut 480 dagar med föräldrapenning. Om ditt barn är fött 1:a januari 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning tills barnet fyller 12 år eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan. Om barnet är fött före den 1:a januari 2014 har man rätt att ta ut dagarna fram tills barnet fyller 8 år. Den som har rätt till föräldrapenning har även rätt till förkortad arbetstid.

Vård av barn
Har du barn under tolv år har du rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet blir sjukt, maximalt 120 dagar per år. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk. Den tillfälliga föräldrapenningen kan överlåtas på en släkting, en vän eller någon annan som väljer att avstå från sitt arbete för att ta hand om barnet.

Vård av anhöriga
Du har rätt till ledighet för vård av närstående. Till närstående räknas anhöriga, men även andra med nära relationer till den sjuke, som vänner och grannar. Närståendepenningen är begränsad till hundra dagar och är kopplad till den person som är sjuk. Flera kan vårda samma närstående och får då dela på dagarna mellan sig.

Vid dödsfall och begravning
Om en nära anhörig dör har du rätt till obetald ledighet. Arbetsgivaren kan också bevilja permission, vilket är kortare ledighet utan löneavdrag. Omfattningen av permission regleras i kollektivavtalet. Även om det inte finns något kollektivavtal brukar det vara praxis att bevilja permission när en nära anhörig dör. Man kan också be facket förhandla om permission för ens räkning.

Läkar- och tandläkarbesök
Som anställd har du inte automatiskt rätt att gå till läkare eller tandläkare. Däremot kan man ansöka om ledighet utan betalning. Många företag har inskrivet i sina kollektivavtal att medarbetarna har rätt till betald ledighet för att besöka läkare eller tandläkare.

Driva egen verksamhet
Om du har varit anställd i mer än sex månader du rätt till tjänstledighet i sex månader för att prova att driva egen verksamhet i form av egen firma eller bolag. Verksamheten får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren, till exempel obalans i arbetet.

Prova annat jobb
Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att pröva annat arbete, vilket många felaktigt tror. I stället är det upp till arbetsgivaren att bevilja eller avslå ansökan om tjänstledighet. I statlig sektor finns dock viss rätt till ledighet för annan tidsbegränsad statlig anställning.

Ledighet för studier
Du har rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Ledighet beviljas för den tid som utbildningen tar och du har även rätt till ledighet för deltidsstudier. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Om du omfattas av kollektivavtal finns även specialregler.

Ledighet för särskilda uppdrag
Alla med politiska uppdrag i kommun, landsting och riksdag har rätt till tjänstledighet. Är du fackligt förtroendevald, till exempel skyddsombud, har du rätt till ledighet för att fullgöra uppdraget och i vissa fall också rätt till ledighet med lön. Även för tjänstgöring inom FN eller totalförsvaret har man rätt till ledighet.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetstid

Senaste om Lagar och regler