Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom mediebranschen

Nära var tredje journalist blir utsatt för hot i sitt arbete och att förebygga och hantera hot och hat mot journalister och redaktioner är en viktig arbetsmiljöfråga. I webbverktyget Hantera hat och hot på redaktionen finns material samlat för att hjälpa till i det förebyggande arbetet.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Prevent erbjuder utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen. Utbildningen ger både kunskap och verktyg för att förebygga och hantera hat och hot. Målgruppen är chefer, skyddsombud och alla mearbetare som riskerar att utsättas för hat och hot. Utbildningen har tagits fram av Prevent i samarbete med Journalistförbundet och Medieföretagen. 

Artiklar från Arbetsliv