Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom kultursektorn

Kultursektorn omfattar många olika typer av verksamheter, där såväl stora institutioner som mindre arbetsplatser finns representerade. Det kan till exempel vara verksamhet inom arkiv och museer, teater, dans och musik. Det gäller också arkitektur, form, design- och bildkonst, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Samt produktion och förmedling av film och video.

Då verksamheterna skiljer sig åt i många avseenden, gällande till exempel yrkesgrupper, arbetsgivare och enskilda arbetsplatser, medför det även skillnader i arbetsmiljön och dess risker. Hos den mindre arbetsgivaren får den enskilde individen ofta ta ett större ansvar vad gäller arbetsmiljöfrågor än hos den större.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv