Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

Tips för genusmedvetet arbetsmiljöarbete

Både män och kvinnor vinner på en jämställd arbetsmiljö. Om genusglasögonen är på i det systematiska arbetsmiljöarbetet ökar både hälsan och trivseln liksom kvaliteten på det arbete som utförs.

1. Omfördela arbetsuppgifter

Även inom samma yrke kan det finnas skillnader mellan kvinnor och män. En nygjord studie av en livsmedelsbutik visade att kvinnliga anställda oftast satt i kassan medan männen jobbade med upplockning av frys och mejeri. En följd av det var till exempel att kvinnorna oftare fick ont i kroppen av att de satt stilla under en stor del av arbetsdagen. Fundera på om ni kan fördela om arbetsuppgifterna så att de inte blir könsuppdelade. Målet är att alla ska ha möjlighet till variation under arbetsdagen.

2. Sätt ljuset på osynliga arbetsuppgifter

På en arbetsplats finns det ofta uppgifter som inte finns med i någon arbetsbeskrivning, men som görs ändå. Det kan handla om att vattna blommor, köpa fredagsfika eller om extra administration. Diskutera hur det ser ut hos er – vad gör var och en under en arbetsdag? Fundera över om det går att minska mängden osynligt arbete. Det som blir kvar måste formaliseras och fördelas så att alla bidrar lika mycket.

3. Fördela resurserna rättvist

Inom hemtjänsten måste de anställda ofta använda de arbetsverktyg som finns hos de äldre de vårdar. Ett exempel är gamla och otympliga dammsugare som gör städjobbet tungt. Inom den mansdominerade kommunala tekniska förvaltningen däremot, har de anställda med sig egna verktyg när de är ute på jobb. Hur ser det ut hos er – är tillgången till hjälpmedel och resurser rättvist fördelade? Är verktyg, redskap och arbetskläder utformade efter alla kroppsstorlekar och olika behov?

4. Kartlägg risker

Ta reda på om riskerna i arbetet ser olika ut för män och kvinnor. Det handlar både om risker i den fysiska arbetsmiljön och om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om det är så att kvinnor oftare blir sjuka av stress och hög arbetsbelastning behöver ni fundera på om möjligheterna till raster och återhämtning är lika mellan könen? Har män och kvinnor samma stöd i arbetet från chefer och kollegor och har de samma inflytande och möjlighet att kompetensutveckla sig?

5. Utred ohälsa

Ett första steg för att öka frisknärvaron är att kartlägga sjuktalen hos er. Vad är det som leder till sjukskrivningar och finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller sjukskrivningar och orsaker till sjukskrivningar? Om det finns skillnader behövs kanske olika insatser för män respektive kvinnor för att förbättra hälsan. Sätt upp mål för hur mycket ni vill minska sjukskrivningarna.

6. Satsa på kompetenshöjande insatser

För att få syn på skillnader i arbetsvillkor mellan män och kvinnor behövs kunskap och exempel på hur det kan se ut. Genom att skaffa sig sådan kompetens blir det lättare att göra kartläggningar av den egna arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har på sin webb samlat både praktiska tips och fakta om jämställdhet i arbetsmiljön. Det finns också konsulter och byråer som kan hjälpa till. Men det är viktigt att komma ihåg att även om man tar hjälp utifrån är det ni på er arbetsplats som måste driva förändringen. En extern expert kan belysa ett problem, men inte lösa det åt er.

Källa: Annika Vänje, docent inom teknik och hälsa med inriktningen förändringsledning och genus. Arbetsmiljöverkets webbsida "Jämställdhet i arbetsmiljön".

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd