Hoppa till huvudinnehållet

Skyddsombud har rätt till utbildning och betald ledighet för att kunna utföra sitt uppdrag.

Bild: Istockphoto

Skyddsombud

Ny som skyddsombud – tänk på det här

Ny som skyddsombud? Då är utbildning bland det första att satsa på, anser Martine Syrjänen Stålberg, Unionen. Att hitta formerna för samverkan är också viktigt för det fortsatta uppdraget.

Skyddsombud – eller arbetsmiljöombud som de också kallas – har inte huvudansvaret för arbetsmiljön, konstaterar Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare på Unionen. Det är bra att veta för den som just har blivit vald.

– Som arbetsmiljöombud har man inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön, det åligger arbetsgivaren fullt ut, säger Martine Syrjänen Stålberg. De skyldigheter man har handlar snarast om att vara varsam med förtroenden och inte sprida uppgifter som man får i uppdraget.

När en person ha valts till skyddsombud/arbetsmiljöombud ska den fackliga organisationen anmäla det till arbetsgivaren. Ombudet omfattas av förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen, har rätt till betald ledighet för att utföra uppdraget, och rätt till utbildning.

Utbildning är bland det första man bör tänka på som nyvald, råder Martine Syrjänen Stålberg.

– Det är ganska mycket man ska läsa på och lära sig, säger hon. Man ska iväg på utbildning, både grundläggande och kanske mer branschspecifikt. Därför är det också ofta viktigt att få lite mer tid för uppdraget i början.

Hur mycket tid som ett skyddsombud behöver lägga på sitt uppdrag i det långa loppet beror främst på vilket slags arbete det handlar om, och hur riskerna ser ut.

Inom Unionen kallas nyvalda arbetsmiljöombud till kurser i flera steg. Fem dagar brukar det vara under det första året, beskriver hon. Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM), som bland andra Prevent håller i, vänder sig till både skyddsombud och chefer. Den har parterna tagit fram gemensamt.

– Det är en väldig fördel om arbetsmiljöombudet och chefen kan gå utbildningen tillsammans. Då har man en gemensam grund att bygga på. Man slipper kompetensglapp, där den ena parten måste försöka övertyga den andra.

En annan viktig uppgift för ett nyvalt skyddsombud/arbetsmiljöombud är att hitta det sammanhang, där hon eller han ska utföra sitt uppdrag. Den som är ny behöver sätta sig in i hur arbetsmiljöorganisationen ser ut, och i vilka konstellationer som samverkan sker.

– Det gäller att hitta forum för samverkan med arbetsgivaren, med andra arbetsmiljöombud och med facket. Om det saknas forum för diskussion om arbetsmiljö ska ombudet ta initiativ till att det skapas sådana.

Samverkan är a och o i arbetsmiljöarbetet, betonar hon.

– Arbetsmiljöombudet eller skyddsombudet är chefens bästa vän i det arbetet. Kompetensen och engagemanget hos ombuden bör verkligen tas tillvara. För ombudet gäller det att komma in planeringen, delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vaka över att chefen genomför de förbättringsåtgärder som arbetstagarna anser behövs, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Att ha koll på skyddsområdet är också betydelsefullt för ett nytt skyddsombud, eftersom det är arbetstagarna där som man ska företräda.

Skyddsområdet kan vara ett fysiskt område, eller exempelvis en yrkesgrupp eller ett skift på arbetsplatsen. Den som utses ska vara förtrogen med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

– Det är viktigt att tänka till kring vad skyddsområdet är, så att man vet vilka man företräder, säger Martine Syrjänen Stålberg. Man ska känna till jobbet och kunna täcka det med sin kompetens. Blir skyddsområdet för stort, så krävs det flera arbetsmiljöombud/skyddsombud.

 

FAKTA

Skyddsombud

De första reglerna om skyddsombud på svenska arbetsplatser kom till år 1912. Skyddsombud, som på vissa områden kallas arbetsmiljöombud, har bland annat rätt att:

  • få utbildning
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
  • delta vid planering av nya lokaler
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
  • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa
bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Skyddsombud

Senaste om Tips och råd