Hoppa till huvudinnehållet

Kvinnor fortsätter att ta huvudansvar för hem och familj även när de är sjukskrivna.

Bild: Istockphoto

Jämställdhet

Kvinnor har huvudansvaret hemma trots sjukskrivning

Kvinnor som är sjukskrivna på grund av stress vittnar i en ny studie om att de ofta har huvudansvaret för hushållsarbete och familj under sjukskrivningen. Det försvårar återhämtningen och därmed också återgången i arbete.

– Vissa kvinnor beskriver till och med att hemarbetet ökade under tiden de var sjukskrivna och att de blev släktens sambandscentral med argumentet; "kan du göra det som ändå är hemma och är ledig?", säger Lotta Nybergh, forskare på Karolinska Institutet. Foto: privat

Lotta Nybergh har tillsammans med professor Gunnar Bergström på Högskolan i Gävle och Therese Hellman, forskare vid Uppsala universitet, intervjuat kvinnor och män som var sjukskrivna för stressrelaterade symtom, depression eller ångest. Syftet var att ta reda på vilka hinder och möjligheter intervjupersonerna upplevde under vägen tillbaka till arbete och om det fanns skillnader mellan kvinnor och män.

– Gemensamt för kvinnorna var att de tog på sig skulden själva för att de blivit sjuka. Det är bara jag som inte klarar av det, var en vanlig tanke. Några kom då till slutsatsen att de antingen måste acceptera arbetsmiljön som den var eller byta jobb, säger Lotta Nybergh.

Männen hade lättare att se strukturella problem i sina organisationer. De försökte få gehör på arbetsplatsen för sin arbetssituation och kom med förslag på förändringar. Det var ofta svårt, och när de inte fick gehör ledde det till känslor av resignation. Men till skillnad från kvinnorna upplevde männen generellt att de hade stöd hemma både praktiskt och emotionellt, vilket underlättade återgången i arbete.

Att ta sig ur rollen som släktens sambandscentral är inte enkelt, säger Lotta Nybergh.

– Det är en gradvis process som handlar om att själv förstå och sen kommunicera till andra att man vill ha en förändring. Men ett konkret råd som vi vill ge är att ta med sin partner på besöket hos psykologen. En kvinna som hade gjort det beskrev det som vändpunkten för hela rehabiliteringen. Genom att göra det ökade förståelsen för hur situationen hemma påverkar den egna hälsan.

Ett annat fynd i studien var konflikten mellan att känna empati för patienter och brukare och samtidigt inte slukas upp av det emotionellt.

– Våra intervjuer visade att kvinnor i vårdyrken ofta fått rådet att låta saker rinna av som "vatten på en gås" när de kom hem. Det rådet upplevde de som svårt att följa. Det vore intressant med en fortsatt diskussion kring hur man kan få till en bra balans här, säger Lotta Nybergh.

 

TIPS

Komma tillbaka efter sjukskrivning

  • Se över arbetssituationen – men glöm inte hemmets sfär! Om man blivit sjukskriven på grund av stressrelaterad ohälsa behövs ofta justeringar på arbetsplatsen när man kommer tillbaka, för att inte mötas av samma arbetssituation som när man blev sjukskriven. Men en viktig slutsats i studien är att den sjukskrivne också behöver ha en diskussion med företagshälsan om krav och resurser i hemmet, i samband med att situationen på arbetsplatsen utreds, för att få en helhetsblick när man planerar för arbetsåtergång.
  • Skaffa verktyg för att säga nej En psykolog kan ge verktyg för att lära sig säga nej samt ge råd kring återhämtning.
  • Ta med partnern till samtalsstödet Kvinnorna i studien upplevde att de fick mycket större förståelse för hur arbete med hem och familj kan vara stressande om de tog med sin partner till terapeuten.
  • Stöd i att hantera emotionella krav Personer i omsorgsyrken behöver stöttning i att hitta en balans mellan att känna empati men samtidigt inte slukas upp av emotionell belastning.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning