Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Medarbetarens roll i arbetsmiljöarbetet

Varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta detta ansvar så har alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.

Medarbetarna ska också medverka i arbetsmiljöarbetet. Alla ska följa givna instruktioner, fullgöra sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet och använda skyddsutrustning. Medarbetarna ska också vara observanta på brister och risker i verksamheten och meddela dessa till arbetsgivaren. Även tillbud ska rapporteras.

Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska detta genast meddelas till arbetsgivaren. En medarbetare har rätt att låta bli att utföra sådana arbetsuppgifter tills han eller hon har fått besked om arbetet ska fortsätta.