Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Medarbetarens roll i arbetsmiljöarbetet

Varje medarbetare har ett eget ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta det ansvaret har alla på arbetsplatsen rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.

Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Alla ska följa de instruktioner som finns, fullgöra sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet och använda skyddsutrustning. Medarbetarna ska också vara observanta på brister och risker i verksamheten och meddela arbetsgivaren om de upptäcker något. Även tillbud ska rapporteras.

Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska detta genast meddelas arbetsgivaren. En medarbetare har rätt att låta bli att utföra sådana arbetsuppgifter tills han eller hon har fått besked om arbetet ska fortsätta.