Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bättre arbetsmiljö – BAM

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation, och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar under de tre kursdagarna. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehållet är framtaget av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger förmåga till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov. 

Varianter av BAM

Utbildning i Bättre arbetsmiljö - BAM genomförs både som öppen, företagsanpassad och snart som webbutbildning - eBAM.  Det finns även en handledarutbildning för den som vill lära sig att själv handleda utbildningar i Bättre arbetsmiljö. Efter handledarutbildningen har man möjlighet att diplomera sig. För de branscher som har speciella överenskommelser om detta är det möjligt att komplettera en tre-dagars utbildning med dag fyra och fem för att fördjupa kunskaperna ytterligare. 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningens mål 

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete. Deltagarna ska kunna

1. Samverka i arbetsmiljöfrågor:

 • ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • ha kännedom om aktörernas roller, samverkan och ansvar
 • initiera/medverka i arbetsmiljöarbete.

2. Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser:

 • identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö
 • identifiera faktorer som är negativa för arbetsmiljön
 • ha kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det förebyggande arbetet.

3. Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling:

 • förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt
 • utvärdera/följa upp resultatet av åtgärder.

4. Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet:

 • formulera frågor relaterade till olika arbetsmiljösituationer
 • veta var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet
 • ta kontakter för att få mer information/kunskap.

För att uppnå utbildningens övergripande mål övar deltagarna på färdigheterna att:

 • lära nytt
 • kommunicera och samarbeta
 • förstå sammanhang
 • agera och ställa rätt frågor.
Arbetsmetod

Utbildarna varvar grupparbeten med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer med föreläsningar. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Branschanpassa Bättre Arbetsmiljö

I branscher med särskilda behov kan det vara lämpligt att komplettera med eget material som fokuserar på branschspecifika risker. Det finns material och anpassade fallbeskrivningar för ett flertal branscher, såsom apoteksbranschen, bussbranschen, djursjukvård, energibranschen, gruvindustrin, handeln, hotell och restaurang, hästnäringen, livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, måleri, motor, plåtverkstad, sågverk, stålindustri samt träindustri.