Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Nytt verktyg för att förebygga sexuella trakasserier

Make Equal Analytics är ett enkätverktyg som kan användas för att undersöka om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utifrån resultatet får användaren förslag på åtgärder.

Make Equal Analytics är utvecklat med diskrimineringslagen som grund och är tänkt att vara ett stöd för chefer i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Enkätverktyget fungerar som en medarbetarenkät.

– Det handlar om att först ta reda på vad som inte funkar istället för att bara utgå från ett mer eller mindre godtyckligt antagande och forma sina åtgärder baserat på detta, säger Niklas Berg, projektansvarig och föreläsare på Make Equal. Foto: Make Equal

Utifrån resultatet får användaren förslag på åtgärder på den egna arbetsplatsen. De svar som kommer in sammanställs statistiskt vilket gör att resultatet går att mäta över tid.

– Det möjliggör en mätning av områden som annars kanske kan upplevas som luddiga och svåra att mäta. Om det till exempel framgår i en mätning att en viss andel av medarbetarna upplever att det finns en sexistisk jargong så kan man följa upp det ett år senare för att se om de insatser man gjort lett till någon förbättring.

Att mäta och följa upp är också ett sätt att säkerställa att det arbete man gör inte bara blir punktinsatser som snabbt faller i glömska, säger Niklas Berg.

Make Equal Analytics är flexibelt byggt och anpassas utifrån kundens behov.

– Om en person svarar att det förekommer sexuella trakasserier så ställer verktyget en rad följdfrågor kring det. För andra som svarat att det inte förekommer sexuella trakasserier går enkäten bara vidare.

Verktyget har också en dialogfunktion där medarbetare anonymt kan ge utförligare redogörelser kring ett specifikt problem och där chefer sedan kan gå in och läsa de anonyma berättelserna samt ställa frågor och följa upp. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö