Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Susanne Engman

Alkohol och droger

Fler testar positivt för droger på jobbet

Andelen positiva drogtester i arbetslivet ökar, men att som chef upptäcka drogbruk och veta hur man ska agera kan vara svårt. Utan tester är det nästan omöjligt.

En studie från Karolinska universitetslaboratoriet visar att det blivit vanligare med drogpositiva urinprov i arbetslivet. Den vanligaste substansen som hittas är cannabis, som står för drygt två procent av de positiva testerna. Därefter följer amfetamin, bensodiazepiner, opioider och kokain.

Samma tendens syns också i Folkhälsomyndighetens Folkhälsoenkät 2022. Bland de som är yrkesverksamma svarade knappt 1 procent att de använt cannabis och 1,2 procent att de använt övriga droger den senaste månaden, och 2,4 respektive 3,1 procent det senaste året. 2012 hade 0,5 procent använt cannabis den senaste månaden och 1,9 det senaste året. Generellt är droganvändandet nästan dubbelt så högt bland män jämfört med kvinnor.

– Bland de som uppger att de använt droger en eller flera gånger den senaste månaden är det högre sannolikhet att där finns mer omfattande problematik, säger Magnus Nyqvist, som är expert på skadligt bruk inom Alna, en del av företagshälsan Feelgood.

Droger i alla branscher

Droganvändning förekommer i alla branscher men en bransch sticker ut, hotell och restaurang. Varför det är så är svårare att säga.

– Det är en riskbransch både när det gäller droger och alkohol. Vi vet att det förekommer droger på krogen och det kan vara så att man söker sig till den branschen för att det är lättillgängligt.

För ett antal år sedan talades det också om finansbranschen som en riskbransch.

– Det finns ingen statistik som visar det. Men vi vet att det förekommer i alla branscher. Det finns en ökad medvetenhet och det görs tester i fler branscher, dels genom att fler organisationer gör slumpvisa tester.

Trots ökad medvetenhet finns en osäkerhet på företagen hur man ska agera när det gäller drogproblem.

– Vi möter ju alkohol betydlig oftare än droger och de flesta känner till hur man är när man är berusad eller bakfull. Med andra droger är det svårare. Det finns även en osäkerhet kring om man ska erbjuda hjälp och stöd i och med att det här är illegala droger.

Tidiga signaler på drogproblem

Det kan vara svårt att veta vad man ska titta efter om man tror att en person har drogproblem. Eftersom de flesta inte har ett pågående rus under arbetstid kan det kännas svårt att veta vad man ska gå på. Men det finns olika tecken som till exempel beteendeförändringar eller förändringar i prestation.

– De kan vara tecken på droger, spel men också stress eller psykisk ohälsa. Tidiga signaler på drogproblem är ofta kopplade till psykisk ohälsa. Vi vet att finns det psykisk ohälsa så finns också en risk att man självmedicinerar med någon form av preparat. Samtidigt vet vi också att droger kan ge ångest eller depression, säger Magnus Nyqvist.

Andra tecken kan vara att någon drar sig undan i arbetsgruppen, levererar sämre kvalitet i jobbet, inte klarar deadlines eller har ökad frånvaro. Misstänker man problem är det viktigt att agera tidigt.

– Som chef ska man ta ett samtal med personen i fråga och berätta det man ser och upplever. Utgå från det man själv vet och känner. Att ställa frågan ”har du problem?” leder sällan någonvart utan det gäller att vara tydlig om vad man sett och vet. Sedan kan man jobba med de resurser man har, till exempel företagshälsovården eller andra externa experter som kan kartlägga, utreda och hjälpa till att gå vidare.

Viktigt att jobba förebyggande

Magnus Nyqvist pekar på att de här frågorna ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att man ska kunna hantera problemen om de dyker upp. En fråga att ställa sig är: Vad skulle det innebära för vår organisation om en medarbetare har problem med droger och hur agerar vi? En annan viktig del är att se till att chefer får utbildning i hur de ska arbeta med frågorna.

– Att ha en alkohol- och drogpolicy är grundläggande. Det är jätteviktigt att man är tydlig med vilka riktlinjer som finns i vår organisation och att medarbetarna känner till vad som gäller och hur organisationen ser på droger.

Det finns inga krav på att företag ska ha alkohol- och drogpolicy. Men en tydlig policy med mål- och handlingsprogram är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet.

– Där ska det framgå företagets inställning i de här frågorna och hur man arbetar med dem. De anställda ska också känna till policyn och vad den innehåller. Att man har en policy visar att man tar de här frågorna på allvar, säger Lars Bäckström som är arbetsrättsjurist på Almega.

En del i det förebyggande arbetet kan vara slumpvisa tester. De har blivit vanligare och acceptansen för tester har ökat. Lars Bäckström tror att de flesta förstår varför arbetsgivare vill göra drogtester. Inte minst i branscher där det kan innebära allvarliga risker om en medarbetare är påverkad.

– Om man gör klart vad det handlar om, varför man gör slumpmässiga tester så tror jag att de flesta tycker att det är ganska rimligt. Syftet med slumpvisa tester är att få medarbetarna att tänka till före. Testerna ger en ögonblicksbild av hur det ser ut här och nu. Man måste skilja på slumpvisa tester och tester vid misstanke om problem, säger Magnus Nyqvist.

FAKTA

Vad säger lagen om drogtester?

Det finns inget reglerat i lag när det gäller drogtester men det finns ett antal fall som prövats i Arbetsdomstolen och som är vägledande.

Säkerhet och risk för olyckor eller skador är tungt vägande för arbetsgivarens möjlighet att kräva att de anställda gör tester och i förlängningen ha rätt att säga upp en person som vägrar. En förutsättning är att testerna ska genomföras på ett sätt som är säkert medicinskt och ur sekretessynpunkt.

Två exempel där arbetsgivaren fått rätt gäller Oskarshamns kärnkraftverk och ett företag som uppförde byggnadsanställningar på hög höjd.

I en del branscher finns också möjligheten att göra tester inskrivna i lokala kollektivavtal, till exempel inom transportbranschen där en variant kan vara alkolås som föraren måste blåsa i för att kunna starta fordonet.

TIPS

”Värdefullt att ha en policy att luta sig mot”

Malin Strömberg, Prevent, som tillsammans med fack och arbetsgivare tagit fram utbildningsmaterialet ”Alkohol och andra droger”

Vad är vitsen med att ha en alkohol- och drogpolicy på jobbet?

– Då vet alla vad som gäller och att det är lika för alla. En policy ska ju verka förebyggande och hjälpa arbetsplatsen att jobba med de här frågorna så att det inte blir problem. Som chef är det också väldigt värdefullt att ha en policy att luta sig mot.

Om man som chef misstänker att en medarbetare använder droger, vad ska man göra då?

– Då ska man dokumentera det man sett eller hört. Som chef har man ett ansvar för att arbetsplatsen fungerar och är säker – och att folk mår bra. Att använda droger kan innebära stora risker för individen, men också för gruppen. Risken för olyckor, ohälsa och felhandlingar ökar. Självklart måste man ta ett samtal med personen. Det samtalet tycker jag att man ska förbereda sig noga på och få hjälp med om man inte har gjort det tidigare.

Och vad kan man göra som kollega?

– Först och främst skulle jag prata med personen och fråga hur hen mår. Om man misstänker droganvändning skulle jag uppmana personen att söka hjälp och att prata med chefen. Man kan också vända sig till sitt skydds­ombud.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Ledarskap