Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Mobbning

Svårt att upptäcka mobbning på distans

Att upptäcka mobbning och utanförskap på jobbet när hela teamet arbetar på distans kräver en hel del av chefer. Täta avstämningar och gemensamma spelregler för videomöten är två sätt att förebygga mobbning i samband med distansarbete.

– Det är svårare att se vad som sker på arbetsplatsen och i interaktionen mellan kollegor när arbetsplatsen flyttat ut till var och ens hem, konstaterar Markus Wiberg, regionchef på Unionen Uppland. Foto: privat

När Folkhälsomyndigheten i slutet av juli meddelade att rekommendationen om att arbeta på distans ligger kvar under hösten togs beskedet emot med blandade känslor. Undersökningar visar att många, både arbetsgivare och medarbetare, är positiva till hemarbete, men Markus Wiberg ser också risker om distansarbetet fortsätter.

– Alla har ett behov av att bli sedda och lyssnade på och det är en stor utmaning att säkerställa detta när vi inte möter varandra i vardagen. Många kan må ganska dåligt av att sitta hemma och jobba själva. Om hemarbetet fortsätter en längre period tror jag att det kommer att få konsekvenser, säger han.

Markus Wiberg ser bland annat en risk för att personer som redan känt sig utanför på arbetsplatsen hamnar ännu mer utanför, eller åtminstone upplever det så. Möjligheten att fånga upp tidiga signaler på dåligt mående i de mer informella mötena, till exempel i lunchrummet eller vid kaffeautomaten, försvinner dessutom vid hemarbete. De behöver ersättas med en mer medveten plan på hur man kan skapa förutsättningar och strukturer för att upprätthålla en levande dialog med sina medarbetare om deras arbetssituation och mående.

– Vi behöver se till att vi har forum, till exempel digitala arbetsmöten, där arbetsmiljön är en stående punkt, men också täta individuella avstämningar där medarbetarna får en chans att berätta hur arbetssituationen ser ut just nu och hur man mår, säger Markus Wiberg.
Tydliga, gemensamma spelregler för hur man ska bete sig under videomötena är bra, tycker Markus Wiberg, till exempel att det inte är okej att avbryta sina kollegor eller prata i munnen på varandra. Att ordna sociala aktiviteter på distans är också viktigt för att främja gemenskapen, öka välmåendet och minska utanförskapet. Här kan både chefer och medarbetare bidra.

– Att även ta spontana kontakter med kollegor utanför den normala arbetsgruppen och fråga "hur är läget med dig i dag?", det kan betyda otroligt mycket för att få en person att känna sig sedd och uppskattad, säger Markus Wiberg.

Om man som chef får signaler på att en medarbetare inte mår bra eller upplever sig utsatt för mobbning ska man ta det på allvar, lyssna och visa att man tar tag i situationen. Hur man utreder och vidtar åtgärder mot misstänkt mobbning på distans skiljer sig dock inte jättemycket från att göra det om de inblandade finns fysiskt på arbetsplatsen, tycker Markus Wiberg.

– Det handlar om att ha en dialog med medarbetarna och anpassa åtgärderna därefter.
Men han tycker att det kan vara bra att skapa en plats på kontoret där man kan träffas för att ta svårare samtal, på ett smittsäkert sätt.

TIPS

Förebygg mobbning på distans

  • Gör en medveten plan på hur du som chef kan skapa strukturer för att kontinuerligt följa upp hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala biten. Det kan handla om gemensamma (digitala) arbetsmöten men också individuella avstämningar.
  • Ta fram gemensamma spelregler för era videomöten, till exempel att det inte är okej att prata i munnen på varandra.
  • Se till att alla medarbetarna kommer till tals under videomötena, till exempel genom att alltid gå varvet runt eller diskutera frågor i mindre grupper.
  • Ordna sociala aktiviteter på distans för att främja gemenskap och minska utanförskap, exempelvis en digital eftermiddagsfika.
  • Får du signaler på att en medarbetare mår dåligt, ta det på allvar, lyssna och visa att du som chef tar tag i situationen. Prata med de medarbetare som är inblandade och anpassa åtgärderna därefter.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Mobbning

Senaste om Ledarskap