Hoppa till huvudinnehållet
Fokus

Chefer vill ha mer stöd från chefen

Hög arbetsbelastning och bristande stöd är vanliga problem för verksamhetsnära chefer, särskilt i offentlig sektor. På chefsorganisationen Ledarna har antalet samtal från chefer med frågor kring arbetsmiljön ökat med drygt 30 procent det senaste året.

Bara fyra av tio chefer får återkoppling på sitt ledarskap av närmsta chef, visar en årlig undersökning från chefsorganisationen Ledarna. Var tredje chef är dessutom osäker på sitt uppdrag.

Bristen på stöd och feedback är också ett återkommande problem i de telefonsamtal som Ledarna tar emot i sin chefsrådgivning. Förra året hade man 926 arbetsmiljöärenden, en ökning med 32 procent jämfört med året innan. Ofta är det verksamhetsnära chefer, så kallade första linjens chefer, som ringer och inte sällan kommer samtalen när det redan gått för långt.

– Man har försökt få stöd av sin chef i en arbetsmiljösituation där man haft problem med arbetsbelastningen, arbetsgruppen eller prioriteringar. Men när man inte fått någon hjälp leder det ofta till att man blir sjukskriven, säger Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna.

Att chefer sällan träffar sina överordnade för att diskutera verksamheten, sin chefsroll och de problem man brottas med visar också forskningsprojekt om första linjens chefer i vård och omsorg.

– Vi har klockat vad chefer gör och vilka de träffar. Då har vi sett i två studier att cheferna träffar sin egen chef i medeltal en halv procent av den totala arbetstiden, säger Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt har många verksamhetsnära chefer inom offentlig sektor en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöansvar för upp till 80 medarbetare är inte ovanligt om man räknar in vikarier och timanställda. Att då hinna med utvecklings- och lönesamtal, schemaläggning, rekrytering, verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete och andra uppgifter kan vara en nästintill omänsklig uppgift.

– Särskilt om man har många underställda behöver man ha stöd från sin egen chef och personalfunktionen, annars är risken att man förlorar energi, drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar.

Lotta Dellve anser att det är stor skillnad mellan privat och offentlig sektor. Inom industrin har första linjens chefer sällan mer än 5–15 medarbetare under sig. Cheferna träffar också sina överordnade i betydligt större utsträckning.

Även Arbetsmiljöverket har uppmärksammat den tuffa arbetssituationen för verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg. I en treårig tillsynsinsats som löper ut i år har man hittills gjort inspektioner hos omkring 80 arbetsgivare, i kommun, landsting och privat sektor.

– Det vi uppfattar är att första linjens chefer verkligen gillar sitt arbete och vill att verksamheten ska fungera bra både för patienter, brukare och medarbetare. Men vi ser att det är en hög arbetsbelastning. Många jobbar under tidspress och ibland när kringresurser försvunnit har fler arbetsuppgifter lagts på dem, säger Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Framför allt saknar cheferna administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor.

– Vi får till oss att HR i dag har en mer strategisk roll där man hämtar in uppgifter från verksamheten till stöd för ledningen. Tidigare fanns HR mer tillgängliga och gav service till verksamheterna. I dag tycker många chefer att det är otydligt vilken hjälp man kan förväntas få.

Arbetsmiljöverket efterlyser även introduktion för första linjens chefer så att man vet vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Vems uppgift det är att säkerställa att första linjens chefer har en bra arbetsmiljö måste också vara tydligt i organisationen.

Lotta Dellve framhåller dessutom behovet av feedback och tips från andra chefer, särskilt om man är ny och ensam i chefsjobbet.

– Vi har märkt att chefer som fått utveckla sin erfarenhet har byggt upp ett antal strategier för att lösa svåra saker på. Skulle man kunna hjälpa de nya cheferna med tips på hur man kan göra skulle det underlätta otroligt mycket.

Lotta Dellve tycker ändå att arbetsvillkoren för verksamhetsnära chefer blivit bättre de senaste åren. De har ansvar för färre medarbetare och det har blivit vanligare med avlastning med hjälp av bland annat biträdande chefer och delat ledarskap.

– Det handlar om att kunna leda hållbart, både för sig själv som chef och för sina medarbetare, säger hon.

SÅ SÄGER LAGEN

Ohälsosam arbetsbelastning

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 8 §. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
2. Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 9 §. Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
3. Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattar såväl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Fokus

Senaste om Ledarskap