Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön i skolan

Här finns hjälp för den som snabbt vill komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan. Genom att steg för steg besvara frågor om arbetsmiljön i skolan identifieras enkelt de risker som finns för elever och personal i skolan.

Kom igång

De fem stegen för att komma igång med arbetsmiljöarbetet beskrivs i dokumentet Broschyr snabbstart. Stegen är:

  1. Identifiera risker
  2. Välj risk att åtgärda
  3. Planera åtgärd
  4. Genomför åtgärd
  5. Gör ett varv till

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv