Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så använder du enkäten

Med hjälp av den här enkäten kan företaget undersöka hur medarbetarna upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Enkäten är kostnadsfri. Börja med att genomföra undersökningen, för att sedan tillsammans diskutera er fram till hur ni ska förbättra er arbetsmiljö.

Att fylla i medarbetarenkäten tar omkring 10 minuter. Enkäten är anonym och den som skickat ut den kan inte se några individuella svar utan bara en sammanställning. Gruppenkät passar bra för grupper med fler än sex anställda. Du kan testa enkäten själv innan du skickar ut den genom att använda funktionen Gör enkäten på egen hand. Den funktionen passar också bra för grupper med färre än sex deltagare. 

Planering

Fundera över hur enkäten ska användas. På större arbetsplatser kan det vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp för planering och genomförande, med företrädare för både anställda och arbetsgivare. I mindre företag eller på en avdelning bör du som chef samverka tillsammans med skyddsombudet.

Enkäten måste genomföras i förtroende med dem som deltar. Informera om syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas. En god förankring och tydlig information är nödvändig för att resultatet ska bli tillförlitligt och processen lyckad.

Ett gott råd är att bestämma redan innan enkäten skickas ut hur och när du ska gå igenom resultatet tillsammans med dina anställda. Om man som anställd besvarar en enkät förväntar man sig återkoppling.

Gör enkäten

Om du är nyfiken på enkätens innehåll eller om du som ansvarig vill veta vilka frågor de anställda kommer att få, finns möjlighet att testa enkäten på egen hand . Det är en funktion som också passar för företag eller avdelningar med färre än sex anställda, som ska svara på frågorna i grupp. Då är det bättre att ni går igenom enkäten tillsammans och diskuterar er fram till svaren på frågorna.

Starta en gruppenkät

Vill du göra en undersökning skapar du som ansvarig en gruppenkät. Den fungerar bara för grupper med fler än sex anställda, eftersom det är svårt att bevara anonymiteten om gruppen blir för liten. När du startar enäten får du ett mejl med två länkar, en som du kan skicka till de anställda och en där du själv kan se det sammanställda resultatet.

Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna särskilja resultaten, finns det möjlighet att starta flera enkäter. Du särskiljer dem enkelt genom att döpa dem efter till exempel avdelningens namn.

För att så många som möjligt att svara är det viktigt att ha ett sista datum för att besvara enkäten, max två veckor från ditt utskick. Om det behövs kan du gå ut med en påminnelse några dagar före sista datum. 

Resultatet

Det samlade resultatet för gruppenkäten kan du som ansvarig se genom att följa den nedersta länken du fick i mejlet när enkäten skapades. Du kan ta del av resultatet förutsatt att minst sex personer har bevarat enkäten. Alla svar är anonyma. Baserat på de anställdas svar får du ett svarsresultat med återkoppling.

Resultatet redovisas dels som ett index för respektive frågeområde och dels som ett medelvärde av vad de anställa har svarat på respektive fråga. Värdet som redovisas ligger mellan 0 och 100 där noll utgår från "Stämmer inte" och hundra från "Stämmer helt". Det är också viktigt att titta på svaren i varje enskild fråga. 

Alla resultat under medelvärdet 80 visar att det finns ett tydligt behov av åtgärder. 

Anonymitet

Svaren på enkäten är helt anonyma. Den som skickar ut enkäten kan bara se en sammanställning av det sammanlagda resultatet, inte något resultat för enskilda personer.