Hoppa till huvudinnehållet

Så använder du enkäten om sexuella trakasserier

Med hjälp av den här enkäten kan företaget undersöka hur medarbetarna upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Börja med att genomföra undersökningen, för att sedan tillsammans diskutera er fram till hur ni ska förbättra er arbetsmiljö.

Att fylla i enkäten tar omkring 10 minuter. Den är anonym, och den som skickat ut den kan inte se några individuella svar utan bara en sammanställning av svaren. 

Planering

Fundera över hur enkäten ska användas. På större arbetsplatser kan det vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp för planering och genomförande, med företrädare för både anställda och arbetsgivare. I mindre företag eller på en avdelning bör du som chef samverka tillsammans med skyddsombudet. Tänk på att skicka ut enkäten även till inhyrd personal och praktikanter.

Enkäten måste genomföras i förtroende med dem som deltar. Informera om syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas. En god förankring och tydlig information är nödvändig för att resultatet ska bli tillförlitligt och processen lyckad.

Ett gott råd är att bestämma redan innan enkäten skickas ut hur och när du ska gå igenom resultatet tillsammans med dina anställda. Om man som anställd besvarar en enkät förväntar man sig återkoppling.

Ni kan göra enkäten på två olika sätt:

  1. Gör enkäten tillsammans på ett möte, passar om ni är färre än sex personer.
  2. Skicka ut enkäten till arbetsgruppen, passar om ni är sex personer eller fler. Alla svar och resultat är anonyma.

Så gör ni enkäten tillsammmans på ett möte

Är ni färre än sex personer som svarar på enkäten är det inte möjligt att få ut en sammanställning av enkätsvaren. Det beror på att det inte är möjligt att bevara anonymiteten med så få svar. Är ni en liten grupp går ni igenom enkäten tillsammans och diskuterar er fram till svaren på frågorna. Enkäten kan även fyllas i enskilt för att sedan, om ni kommer överens om det, användas som diskussionsunderlag vid ett medarbetarsamtal.

Så skickar du ut enkäten till de anställda

Är ni sex personer eller fler i arbetsgruppen kan du som ansvarig skicka ut enkäten och låta medarbetarna svara digitalt. När sex personer svarat kan du se en automatisk sammanställning av svaren. Att skicka ut enkäten går till så att du får ett mejl med två länkar, en som du kan skicka ut och en där du själv kan se det sammanställda resultatet. Ange ett sista svarsdatum så brukar fler svara. Skicka gärna ut en påminnelse när det är några dagar kvar.

Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna särskilja resultaten, kan du skicka ut flera enkäter som du ger olika namn. 

Resultatet

När minst sex personer har bevarat enkäten kan du se ett resultat. Alla svar är anonyma. 

Resultatet redovisas dels som ett index för respektive frågeområde och dels som ett medelvärde av vad de anställa har svarat på respektive fråga. Värdet som redovisas ligger mellan 0 och 100 där noll utgår från "Stämmer inte" och hundra från "Stämmer helt". Det är också viktigt att titta på svaren i varje enskild fråga. 

Alla resultat under medelvärdet 80 visar att det finns ett tydligt behov av åtgärder. 

Anonymitet

Svaren på enkäten är helt anonyma. Den som skickar ut enkäten kan bara se en sammanställning av det sammanlagda resultatet, inte något resultat för enskilda personer.

Till enkäten om sexuella trakasserier

Hitta på sidan