Hoppa till huvudinnehållet

Företagshälsovård

Här får du veta vad företagshälsovården kan hjälpa till med. Här finns också den kostnadsfria guiden Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Företag som erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering kallas företagshälsovård, FHV. Hit vänder sig företag och organisationer för att få stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården är en bra hjälp framför allt när det gäller att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att ta hjälp därifrån rekommenderas av både arbetsgivarorganisationer och fackförbund. 

Ta reda på vilka behov ni har

Redan innan ni tar kontakt med en företagshälsa är det bra att tänka igenom hur ni vill att arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska fungera. Vilken hjälp är det ni behöver? Vilka resultat förväntar ni er? Frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, ska behandlas i skyddskommittén eller liknande, med både arbetsgivare och arbetstagare representerade.

Om ett företag saknar kompetens inom arbetsmiljöområdet, eller om arbetsmiljöförhållandena är sådana att det behövs, kräver arbetsmiljölagen att företaget anlitar stöd utifrån, till exempel från företagshälsovården. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp i arbetsmiljölagen. 

Bred kompetens

Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det kräver kompetens i arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Företagshälsorna erbjuder flera olika arbetsmiljö- och hälsorelaterade yrkeskompetenser som samverkar. Det gör det lättare att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Vanliga yrkesgrupper inom företagshälsovården är arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska, fysioterapeut, hälsopedagog, hälsovetare, ergonom och beteendevetare eller psykolog. 

Det här kan företagshälsovården hjälpa till med:

  • utbildning i arbetsmiljö
  • stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel ta fram arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar
  • kartlägga områden som stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation och ta fram förslag på åtgärder
  • ergonomi
  • medicinska kontroller och läkarundersökningar
  • arbetsanpassning och rehabilitering
  • arbetsskadeutredning
  • organisationsinriktade åtgärder. Det kan gälla ledarskap, konflikter organisationsförändringar och samarbete
  • krisstöd
  • alkohol och droger, både förebyggande och om det uppstår problem.
Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

Guide som underlättar köp av tjänster inom arbetsmiljö och hälsa, till exempel från företagshälsovården.

Ladda ned

Kostnadsfritt

Hitta på sidan