Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Så många utsattes för sexuella trakasserier förra året

Sex procent av de anställda i Sverige utsattes för sexuella trakasserier förra året, enligt en undersökning som Arbetsliv gjort. Av dessa uppger hälften att nedvärderande uttryck kopplat till kön förekommer på arbetsplatsen. Det kan vara problematiskt eftersom risken för sexuella trakasserier ökar på arbetsplatser där jargongen är rå.

Sex procent av Arbetslivs läsare uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier det senaste året. Det visar en läsarundersökning där totalt 1 079 personer deltagit.

Vanligast är det att en kollega står för kränkningen (40 procent) och näst vanligast är att det är en extern kontakt (21 procent), så som en kund eller en patient. Verbala kränkningar är det vanligaste följt av tafsande.

Glädjande nog har en majoritet av de svarande (74 procent) rutiner för att ta hand om sexuella trakasserier. 15 procent svarar att de inte vet om det finns rutiner och 11 procent svarar att rutiner saknas. Ungefär lika många (75 procent) svarar att den närmaste chefen tar ansvar för att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier.

En rå jargong på jobbet kan lätt gå över gränsen och öka risken för sexuella trakasserier. Hela 49 procent av de som svarat säger att det ibland eller ofta förekommer nedvärderande uttryck om kvinnor och/eller män på arbetsplatsen. 19 procent har svarat att kvinnor och män inte blir lika mycket lyssnade på och tagna på allvar på den egna arbetsplatsen. Endast 30 procent säger att man alltid bemöter varandra med respekt på jobbet.

Av de som svarat att de utsatts för sexuella trakasserier det senaste året jobbar merparten inom offentlig eller statlig verksamhet samt inom vårdsektorn. De branscher som sticker ut inom det privata näringslivet är industri, media och bygg.

Fakta: Undersökningen skickades ut ut i början av januari 2018 som en webbenkät till de som prenumererar på Arbetslivs digitala nyhetsbrev. Totalt deltog 1 079 personer i undersökningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier regleras både av diskrimineringslagstiftningen och av arbetsmiljölagen.

Kränkande särbehandling: Sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling och enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ha rutiner för att förebygga och hantera kränkningar. Rutinerna ska bland annat beskriva vem man ska vända sig till på arbetsplatsen om något händer och vilken hjälp som finns att få för den som är utsatt.

Diskriminering: För att trakasserier ska vara diskriminering ska de ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna som till exempel kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren skyldighet att både utreda och åtgärda sexuella trakasserier. Utredningsskyldigheten inträffar direkt när något har hänt.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö