Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Expert vill se mobbningsombudsman

Vuxenmobbning är ett växande problem och en het fråga som få vill ta sig an. Psykologen Stefan Blomberg, som skrivit en bok i ämnet, anser att det finns behov av en mobbningsombudsman i Sverige.

Startskottet till boken om mobbning i arbetslivet var att man vid arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping tagit emot allt fler patienter som blivit svårt sjuka på grund av att de blivit utsatta för mobbning och kränkning på arbetet.

– De senaste åren har vi har sett en oroande trend av att antalet fall av mobbing på arbetsplatsen ökar. Vi får in omkring tio fall per år på kliniken och nu kom det fler fall på en gång. Eftersom det i allra högsta grad är en arbetsmiljöfråga bestämde vi oss för att försöka påverka situationen, säger Stefan Blomberg, legitimerad psykolog och författare till en ny bok om mobbning på jobbet som nyligen kom ut.Foto: Rikard Knutsson

De senaste åren har antalet anmälningar till Försäkringskassan om arbetsrelaterad ohälsa till följd av kränkning och mobbning nästintill fördubblats, från 600 fall 2010 till dryga 1 150 anmälningar år 2014. Samtidigt visar statistik från Arbetsmiljöverket att nio procent av den svenska arbetskraften uppger att de senaste året blivit utsatta för mobbning, trakasserier, kränkningar eller liknande.

– Det finns flera skäl till att ta frågan om mobbning på jobbet på allvar. Förutom rent samhällsekonomiska vinster i form av färre långtidssjukskrivningar, måste vi fråga oss vilket arbetsliv vi vill ha och vilka normer som ska få råda. Vår erfarenhet är att mobbning i yrkeslivet är en het potatis ingen vill ta i, vilket kan bero på att det på en arbetsplats ofta blir beskyllningar där ord står mot ord. Det blir ett jobbigt uppdrag där företagshälsovården kopplas in och som omgärdas av missnöje, säger Stefan Blomberg.

Mobbning på arbetsplatsen är, menar han, i högsta grad en arbetsmiljöfråga. Det framgår klart av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars.

– Det är stor skillnad mot den gamla med endast två paragrafer om kränkande särbehandling. Den nya föreskriften måste dock läsas ihop med föreskriften om Systematisk arbetsmiljö för att bli komplett, säger han.

Boken Mobbning på jobbet vänder sig till chefer, fackliga representanter, HR-avdelningar och företagshälsovård. Med utgångspunkt i verkliga fallbeskrivningar lär den ut vad som skiljer mobbning från vanliga konflikter, hur arbetsgivaren bör jobba långsiktigt för att motverka mobbning men också hur personer i ledande positioner bör handla när ett mobbningsfall uppdagas. Stefan Blomberg tar i boken också upp avsaknaden av tydliga lagar och regelverk för att förebygga mobbning på jobbet.

– Bristerna handlar mer om ett systemfel, vilket gör att man som arbetstagare inte har någonstans att vända sig om en arbetsgivare inte spelar efter reglerna, och är då ganska utelämnad, säger Stefan Blomberg.

Det finns behov av en mobbningsombudsman i Sverige, anser han, liksom det i dag finns en diskrimineringsombudsman.

– Det behövs en separat fungerande instans med muskler när arbetsgivaren inte tar sitt ansvar. I svårare mobbningsfall behövs en skärpt lagstiftning, gärna formulerad i brottsbalken, säger Stefan Blomberg.

Dagens forskning kring ohälsa kopplad till mobbning har kommit långt. Man vet hur den leder till stress, ångest och depression. Stefan Blomberg betonar att det alltid är en lednings- och arbetsmiljöfråga och att fenomenet kan drabba vem som helst, men inte var som helst.

– Vem som helst kan bli utsatt för mobbning, och just känslan av underläge och maktlöshet hos offret slår igenom alla försvar, oavsett bakgrund och uppväxt. Men medan vissa arbetsmiljöer tenderar att producera mobbningsproblematik, är den helt frånvarande i andra. Det handlar mycket om arbetsmiljön och den aktuella chefen.

Under sitt arbete inom arbetsmedicin har Stefan Blomberg mött många som blivit utsatta för mobbning och insjuknat på grund av den. I de svåraste fallen rör det sig om rena traumasymtom.

– Vi ser samma typ av ohälsa som hos personer som varit med om upprepade våldtäkter, svår misshandel eller tortyr. Det bör vara tydligt att det ska förbjudas, säger Stefan Blomberg.

Ytterst, menar han, är arbetsgivaren alltid ansvarig för vad som händer på arbetsplatsen och chefen måste agera föredöme och sätta ner foten direkt när sådana fenomen uppkommer.

– Inte minst se till att frågan hålls levande, alltså att prata om hur vi vill vara mot varandra och vilka värderingar som ska råda på arbetsplatsen, vad är ok och vad är inte ok.

FAKTA

Så skiljer sig mobbning från konflikter

Enligt Stefan Blomberg finns det ett antal frågor man bör ställa sig för att avgöra om det faktiskt rör sig om mobbning eller en vanlig konflikt på arbetsplatsen. Bland annat bör man utreda:

  • Om personen är utsatt för en eller flera aktörers kränkningar.
  • Om det finns en inbyggd makt- och statusskillnad, där den utsatte befinner sig i ett tydligt underläge.
  • Hur länge den upplevda exponeringen pågått och om kränkningarna är systematiska.
  • Om problemen verkar eskalera.

Margaretha Eldh

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö