Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Så kan chefen hantera konflikter

Anställda i luven på varandra, en arbetsgrupp som inte fungerar. Vad ska du som chef göra när kollegorna inte verkar gilla varandra? Forskaren och författaren Nicolas Jacquemot har knepen som främjar relationerna på din arbetsplats.

Foto: Massolit förlag

– Vi tillbringar mycket tid på jobbet med personer som vi inte själva har valt. De flesta har inte lyxen att välja sina kollegor men måste ändå fungera yrkesmässigt med dem, säger organisationsforskaren och författaren Nicolas Jacquemot.

Ändå uppstår konflikter på jobbet. En ny bordsgranne som har privata samtal alldeles för högljutt i telefon, som inte upplevs ta lika stort ansvar eller rent av fjäskar uppåt. Detta är typiska situationer som kan bli startskottet för en konflikt mellan två kollegor på kontoret. Oftast får du som chef aldrig veta något om problemen.

– Medarbetarens första impuls är inte att springa till chefen, de flesta försöker hantera en groende konflikt på egen hand. Och det kan vara en god idé, säger han.

Konflikter kollegor emellan kan börja på det personliga planet. Det är inte helt ovanligt att en uppskattad kollega med hög social kompetens slutar och ersätts av en ny, som inte kan matcha den tidigare kollegans egenskaper.
– Det är inte helt ovanligt att felaktiga förväntningar triggar en konflikt. Men oftast börjar det med irritation kring en sakfråga eller ett beteende för att sedan gå över till att man inte gillar personen, säger han.

Så vad kan du som chef göra om två medarbetare inte verkar gilla varandra? Ska du alltid lägga dig i deras konflikter? Nicolas Jacquemot tror inte det. Tvärtom är det bra om de kan lösa situationen på egen hand. En förutsättning är dock att konflikten inte har hunnit trappas upp och att medarbetarna kan kommunicera med varandra. Men det finns situationer där du som chef bör gå in och agera. Att yrkesrelationerna och arbetsmiljön fungerar är arbetsgivarens och därmed chefens ansvar.
– Många studier visar att konflikter på jobbet är kostsamt, säger Nicolas Jacquemot.

I oktober kommer hans bok "Chefen som kom ut ur sitt rum – en handbok för hur ledare kan möjliggöra goda relationer på jobbet". Den bygger på intervjuer och forskning kring ledarskap och medarbetarskap.

– Genom att prata med chefer och medarbetare på olika arbetsplatser har jag funnit att yrkesmässiga relationer är väldigt viktiga för hur väl en verksamhet fungerar, säger han.

Som chef kan du behöva lära ut hur medarbetarna kan lösa oenigheter sinsemellan.

– Det viktiga är att ge stöd och råd så att de vet hur de kan ta upp sitt missnöje med varandra om det skulle uppstå problem, säger han.

En arbetsmiljö där medarbetarna inte mår bra ökar risken för sjukskrivningar. Forskning visar också att både prestation och resultat sjunker med missnöjda medarbetare. En konflikt mellan två enskilda medarbetare kan på sikt sprida sig så att fler blir inblandade. Det är vanligt att en enskild medarbetare som inte kommer överens med en annan börjar alliera sig med andra kollegor. Risken är att konflikten spiller över på de andra i arbetsgruppen. Då ökar missnöjet hos alla med följd att effektiviteten minskar.

Att som chef försöka bli mer lyhörd för missnöje i gruppen är därför enbart positivt.

– Det gäller att vara intresserad av sina medarbetare och visa det genom att vara ute i verksamheten där du kan träffa dem, vara synlig och helst praktisera i olika roller för att se jobbet ur medarbetarnas perspektiv, säger han.

Som chef kan du möjliggöra att medarbetarna har roligt ihop i allt från projekt till gemensamma resor, afterworks eller andra sammankomster där man umgås och kan lära känna varandra.

– När relationer inte fungerar beror det ofta på att folk har distanserat sig från varandra. När vi lär känna varandra som personer är det inte lika lätt att peka ut någon som elak eller beräknande, säger han.

Gemensamma aktiviteter utanför arbetspassen kan stärka teamet. Att satsa på detta i tider av organisationsförändringar är extra viktigt eftersom konflikter har störst risk att uppstå i osäkra tider när folk känner sig stressade och oroliga.

För att ytterligare bättra på samarbetsklimatet i gruppen kan man som chef uppmuntra ett positivt språkbruk. Beröm behöver heller inte bara komma från chefen.

– En stöttande kultur, positiv feedback och stöd kollegor emellan även om ett projekt har misslyckats betyder mycket. Forskning visar att ju fler positiva budskap det går på ett negativt sådant, desto bättre går företaget, säger han.

TIPS TILL CHEFEN

Vid konflikter

  • Träna medarbetarna att hantera problem som uppstår kollegor emellan.
  • Lär medarbetarna att använda "jag"- istället för "du"-budskap. "Jag upplever att samarbetet skulle kunna bli bättre" istället för "Du kan inte samarbeta!"
  • Ta ansvar när konflikter uppstår.
  • Låt båda parter tala till punkt, ta inte ställning.
bild på Maja Lundbäck

Maja Lundbäck

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Ledarskap