Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Psykisk ohälsa fortsätter att öka

De senaste tio åren har sjukfallen på grund av psykisk ohälsa ökat med 17 procentenheter, enligt en rapport från Försäkringskassan. Värst drabbade är kvinnor i åldrarna 30–39 år.

Psykiatriska diagnoser står för omkring en tredjedel av alla startade sjukfall och hälften av alla pågående sjukfall, visar Försäkringskassans uppföljning av sjukfrånvarons utveckling. Under 2019 minskade antalet pågående sjukfall med omkring tre procent jämfört med året innan. Nedgången gäller för samtliga grupper men är mindre för psykiatriska diagnoser än för övriga diagnoser.

– Det är framför allt för att de rörelserelaterade diagnoserna som fortsätter att minska. Den gruppen minskar mer än vad de psykiatriska diagnoserna minskar. Det gör att som andel ökar gruppen som har psykiatriska diagnoser, säger Anja Folkesson, analytiker på Försäkringskassan.

Ser man till utvecklingen det senaste årtiondet har andelen psykiatriska diagnoser ökat från omkring 32 procent 2010 – till 40 procent 2014 – och 49 procent 2019. Det är en ökning med 17 procentenheter på tio år.

Till de fysiska diagnoserna hör sjukdomar i rörelseorganen, som belastningsskador orsakade av ett långt arbetsliv med tunga och repetitiva arbetsmoment. Inom den här gruppen har de pågående sjukfallen minskat betydligt till följd av ökad automatisering, utflyttning av industrin och systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vi ser en bättre fysisk arbetsmiljö som gör att de fysiska diagnoserna fortsätter att minska. Det gör att de psykiatriska diagnoserna blir allt viktigare och utgör en större andel av alla sjukfall, även om de minskar antalsmässigt just nu.

Även när det gäller antalet startade sjukfall har det skett en minskning det senaste året. Den nedåtgående trenden gäller för de flesta grupper oavsett kön, ålder och diagnos. Ett undantag gäller för personer i åldern 30–39 år med en psykiatrisk diagnos där det skett en ökning. Kvinnor är överrepresenterade och står för den största andelen, men även för män i den här åldern har det skett en ökning.

– Vi har inget klart svar på varför ökningen skett, men det är en ålder där många personer har en dubbel arbetsbörda med både familjeliv och arbete. Vi kan inte säga att det beror på det, men vi resonerar kring att det är en känslig ålder där stress är särskilt vanligt, säger Anja Folkesson.

Till de yrkesgrupper som löper störst risk att bli sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa hör kvinnor inom offentlig sektor, till exempel sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och socialsekreterare.

Försäkringskassan skriver i sin rapport att det i dag inte finns något som tyder på att antalet sjukskrivningar till följd av stressrelaterade diagnoser kommer att börja minska väsentligt.

I stället ser de tecken på en ökad resursbrist i kommuner och regioner med ökad arbetsbelastning för de personer som arbetar inom kvinnodominerade välfärdsyrken. De varnar för att i förlängningen kan det uppstå en situation som liknar den i slutet av 1990-talet då tidigare neddragningar inom offentlig sektor bidrog till att sjuktalen sköt i höjden.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Hälsa