Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Forskare ska minska stressen hos lärare

Vilket stöd behöver skolor för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland medarbetarna? Det undersöker forskaren Lydia Kwak och hennes kollegor. Tanken är att även andra branscher ska få nytta av resultaten.

Alla kommunala grundskolor i Solna och Strängnäs deltar i en studie som Lydia Kwak, forskare på Karolinska institutet, leder. Syftet är att ta reda på hur skolledningen bäst kan arbeta för att förebygga att medarbetare blir sjukskrivna av på grund av stressrelaterad ohälsa.

Arbetet bygger på de riktlinjer som Företagshälsovårdens riktlinjegrupp har tagit fram (Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen). Riktlinjerna utgår från forskning på området, och beskriver hur arbetsplatserna bör jobba.

– Vi vill se vilket som är det bästa sättet att främja användningen av riktlinjerna, säger Lyda Kwak. Samtidigt vill vi se hur de anställdas sociala och organisatoriska arbetsmiljö förbättras när riktlinjerna implementeras på arbetsplatsen. Foto: privat

De 22 skolorna har delats upp i två grupper.

För bägge grupperna inledde forskarna med en utbildningsdag. Där fick skolledare, huvudskyddsombud och ytterligare ett par anställda per skola lära sig hur man bör arbeta med att omsätta riktlinjerna i praktiken på arbetsplatserna.

Därefter har en av grupperna dessutom fått en bredare insats. När projektet är över kommer alla skolor att ha fått samma "paket", men för att det ska gå att göra jämförelser får vissa vänta lite längre.

– Troligtvis kommer det att visa sig att skolorna behöver mer stöd än enbart utbildning, säger Lydia Kwak.

I den bredare insatsen inkluderas också lärare. Skolpersonalen deltar i flera i workshoppar, där de utgår från vad som är mest aktuellt på den egna arbetsplatsen. Forskarna råder dem att börja i någorlunda liten skala, med frågor som går att överblicka och där det är lättare att se resultat.

– De bästa förbättringarna är de som blir av, så det är bra att ta små steg i taget. säger Lydia Kwak.
Under studien lär sig skolföreträdarna en metod för att arbeta systematiskt med insatser som kan förebygga psykisk ohälsa.

– Vi försöker också hjälpa dem att bygga rutiner, så att det inte bara är rektor som kan det här. Det gäller att se till att det fungerar när projektet är slut också.

Skolorna har valt att arbeta med till exempel arbetsmiljödokumentation, resultat från medarbetarundersökningar och kartläggning av riskfaktorer. Deltagarna är engagerade och lär sig mycket av varandra, beskriver Lydia Kwak.

Under två år ska forskarna göra enkäter bland medarbetarna, för att se om arbetet med riktlinjerna har påverkat deras hälsa.

– Vi hoppas förstås kunna se att de anställdas nivå av stress har minskat, och att det sociala klimatet har förbättrats, till exempel genom att de får mer stöd från kollegorna, säger Lydia Kwak.

Skolan är intressant för forskarna, eftersom sjukskrivningstalen är höga och många medarbetare är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. I skolmiljön finns också flera kända riskfaktorer. Det är vanligt att lärare, förskollärare och fritidspedagoger upplever en obalans mellan krav och resurser i arbetet.

Men riktlinjerna för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är generella. Därför kommer forskningsresultaten att vara intressanta även för andra branscher, menar Lydia Kwak

– Man kan behöva anpassa utbildningen till behoven, men vi tror att många verksamheter kommer att kunna använda den, säger hon.

Studien, som finansieras av AFA Försäkring, ska pågå till 2019.

Ladda ner riktlinjerna för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen:

TIPS

Främja den psykiska hälsan på jobbet

  • Sätt upp mål och övergripande strategier för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
  • Ta reda på om verksamheten innebär hög risk för psykisk ohälsa. Inom så kallade kontaktyrken (lärare, socialsekreterare, vårdpersonal etc) är det till exempelvis större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
  • Utbilda chefer i hälsofrämjande arbete (t.ex. frågor som balans mellan arbete och privatliv).
  • Se till att det finns rutiner för rehabilitering i samband med sjukskrivning. Om kompetensen inte finns internt behöver man ta hjälp av exempelvis företagshälsovården.
  • Säkerställ att det finns rutiner för återgång i arbete (arbetsanpassning och arbetsträning).

Källa: "Riktlinjer vid psykisk ohälsa"

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Stress

Senaste om Forskning