Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Mänskligare syn på patienter minskar stressen

När patienten som person sätts i centrum, tycks arbetsmiljön bli bättre. På äldreboenden där vården bedrivs personcentrerat är fler anställda nöjda med jobbet och färre är stressade, visar en studie.

Personcentrerad vård kan, enkelt sammanfattat, beskrivas som ett förhållningssätt. Det innebär att de som arbetar i vård och omsorg strävar efter att se människor inte bara som patienter eller brukare, utan som hela personer med många olika slags behov. Socialstyrelsen rekommenderar att demensvården ska arbeta personcentrerat. Det kan även vara bra för arbetsmiljön, visar en grupp forskare vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

I en studie svarade över 1 000 anställda på cirka 150 äldreboenden runt om i Sverige på frågor om i vilken grad de arbetade personcentrerat och om sin upplevelse av arbetsmiljön. De fick också göra uppskattningar av livskvaliteten för de boende.

– På enheter där vården skattades som mer personcentrerad var arbetstillfredsställelsen högre. De anställda rapporterade också lägre nivåer av stress säger forskaren Karin Sjögren, som ledde projektet.

Forskarna såg dessutom ett starkt samband mellan personcentrerad vård och medarbetarnas uppfattning om det sociala klimatet på arbetsplatsen. Där vården sågs som mer personcentrerad, beskrev en högre andel den sociala miljön som välkomnande och trygg, och kommunikationen som god. För dem som bodde på äldreboendena var det positiva sambanden inte lika tydliga.

– De hade ändå något bättre skattad livskvalitet och lite bättre förmåga att klara vardagliga aktiviteter när vården var mer personcentrerad.

Studien är en kartläggning och ger inte svar på frågor om orsak och verkan. Nu tar forskarna fasta på de starkaste sambanden och ska studera dem vidare. De planerar bland annat ett interventionsprojekt inom äldrevården, där medarbetare ska få stöd av forskare i att utveckla vården i mer personcentrerad riktning.

Mycket talar för att det finns arbetsmiljövinster med det personcentrerade arbetssättet, eftersom arbetsbelastningen kan minska, anser Karin Sjögren.

– En viktig aspekt är att balansen mellan krav och kontroll i arbetet verkar bli bättre. De som arbetar personcentrerat är mer nöjda med den vård de kan ge.

Margareta Edling

Länk till studien

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Stress

Senaste om Forskning