Hoppa till huvudinnehållet

Hur går man tillväga?

De som lyckas bäst i sitt arbete med att skapa en god ljudmiljö jobbar metodiskt och stegvis. Kartlägg, prioritera i vilken ordning åtgärder ska göras, genomför och följ upp resultatet. En del problem kan kanske åtgärdas direkt som rutiner vid måltider eller att dela upp barnen i mindre grupper.

Pedagog som visar en bild för ett barn

Börja med att ta reda på när ljudproblemen är som svårast; i vilka situationer och på vilka platser är ljudnivån mest besvärande. Första steget kan vara en enkel kartläggning där alla i arbetsgruppen skriver upp när och var de upplever de största problemen. Sammanfatta resultaten tillsammans. Följ upp med att göra en grundligare genomgång med hjälp av checklistan som också ger råd och tips för hur man går vidare.

Behöver ni hjälp för att fortsätta vidare är en bra väg att kontakta företagshälsovården. Där finns bland annat arbetsmiljöingenjörer som har kunskap om riktlinjer och krav när det gäller arbetsmiljöfrågor som till exempel buller. Arbetsmiljöingenjören kan hjälpa till med bullermätningar och föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Har ni inget avtal med företagshälsovården finns fristående konsulter, till exempel arbetsmiljöingenjörer eller akustiker, som kan vara till hjälp.

När ni har klart för er var problemen är som störst och även orsakerna till dem, är det dags att prioritera åtgärder och sätta upp mål för vad ni vill åstadkomma. Planera vilka åtgärder ni vill och kan genomföra samt i vilken ordning de ska genomföras.

Åtgärderna kan vara en kombination av inredning och pedagogik eller arbetsmetoder. När det gäller arbetssätt och förhållningssätt finns olika typer av utbildningar för både personal och barn. Artister mot tinnitus (Ammot) har till exempel utbildningsmaterial. Involvera barnen och gör dem medvetna om ljud i olika former. Engagera även föräldrarna genom att informera på föräldraträffar och ge ”ljudläxor” som kan handla om att prata med barnen om olika typer av ljud – behagliga och obehagliga. Fler tips på åtgärder finns under rubriken Goda exempel.

Genomför åtgärderna och dokumentera arbetet genom att göra en beskrivning av hur arbetet gick – gick allt som förväntat, stötte ni på svårigheter och i så fall på vilket sätt? Ta också med annat som ni lagt märke till under tiden.

Följ upp effekterna av det ni gjort. Har ljudmiljön blivit bättre? Summera era erfarenheter och bestäm hur ni ska gå vidare. Har ni skapat nya rutiner, hur ska de efterlevas? Finns det ytterligare förbättringar att göra?

Ett sätt att hämta inspiration är att se hur andra förskolor arbetat med sin ljudmiljö.

Checklistor

Externa länkar

Mät buller med mobilen (Arbetsmiljöverket)

Olika krav för olika bullernivåer (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan