Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Valspecial: Så tycker partierna om arbetsmiljön

Den psykiska ohälsan och dödsolyckorna engagerar flera partier, visar Arbetslivs enkät inför valet. Samtliga värnar också om skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets arbete lyfts fram som centralt och partier på både höger- och vänsterkanten vill tillföra ytterligare resurser till myndigheten.

Vi har ställt tre frågor till partierna:

1. Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan just nu och hur vill ni hantera den?

2. Hur ser ni på skyddsombudens och de regionala skyddsombudens roll?

3. Vilka konkreta förändringar i arbetsmiljöpolitiken vill ni göra?

Vänsterpartiet

1. Det finns en mängd viktiga arbetsmiljöfrågor, men den viktigaste frågan är den övergripande: Hur ska alla arbetstagare orka jobba ett helt yrkesliv? För att orka jobba ett helt arbetsliv behöver arbetstiden förkortas så att vi får mer tid till återhämtning. För det andra behöver arbetstagarnas inflytande över arbetet förbättras. För det tredje behöver arbetsbelastningen och stressen minska.

2. Vi vill stärka skyddsombudens rätt till utbildning. Arbetsmiljölagen bör ändras så att regionala skyddsombud får rätt att verka på företag med kollektivavtal, även om det tillfälligtvis inte finns någon medlem i den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen vid företaget. Vi vill även öka anslaget till den regionala skyddsombudsverksamheten.

3. För det första vill vi höja anslaget till Arbetsmiljöverket så att fler arbetsmiljöinspektörer kan anställas och fler inspektioner kan genomföras. För det andra vill vi stärka skyddsombudens ställning. För det tredje vill vi förbättra arbetsmiljölagstiftningen. Vi vill också införa ett striktare arbetsmiljöansvar så att det tydligt framgår att den arbetsgivare som har huvudansvar för en arbetsplats också har ansvar för arbetsmiljön för samtliga arbetstagare som arbetar där.

Socialdemokraterna

1. Bekämpa dödsolyckor i arbetet. En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, motverkar att människor utestängs från arbetslivet, tar hänsyn till människors olika förutsättningar och bidrar till att utveckla individer och verksamheter. Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetstagare och företagshälsovård behöver goda kunskaper om arbetsmiljöarbetet. Samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter ska utvecklas.

2. De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation, deras insatser räddar liv. Vi anser att de regionala skyddsombuden bör få bättre möjligheter att utföra sitt livsviktiga uppdrag.

3. Det finns behov av ökad förståelse för hur ett arbetsliv i förändring påverkar arbetsmiljön och organiseringen av arbete. Forskning är viktig. Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap är centrala i detta sammanhang, liksom arbetsmarknadens parter.

Miljöpartiet

1. Vi måste bekämpa den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Det handlar dels om att komma åt orsakerna bakom den, som osäkra anställningar, bristande inflytande, mobbning och diskriminering, och dels om att utveckla och förbättra såväl vården som sjukförsäkringen. Det är också viktigt med goda möjligheter att utbilda sig och byta yrke mitt i livet. Inte minst behöver vi locka fler anställda till välfärdens yrken för att skapa en hållbar arbetsmiljö där.

2. Skyddsombudens arbete är helt avgörande för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör att de regionala skyddsombuden blir allt viktigare och Miljöpartiet vill utvidga tillträdesrätten för dem. Det behövs för att både stärka arbetsmiljöarbetet och göra det mer jämlikt.

3. Miljöpartiet vill införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa. Vi vill också skärpa arbetsmiljölagstiftningen så att Arbetsmiljöverket kan utdöma vite även för brister i den psykosociala arbetsmiljön. Vi vill också stärka resurserna till Arbetsmiljöverket så att de kan bedriva ett bredare tillsynsarbete, och till Diskrimineringsombudsmannen för arbetet mot diskriminering på arbetsplatser.

Centerpartiet

1. Det finns många frågor som är viktiga i arbetsmiljöarbetet, alltifrån regelverket för distansarbete till resurser inom framför allt kvinnodominerade yrken. Kompetensförsörjningen är oerhörd central så att medarbetarna inte får alltför betungande arbetsbörda. Det behövs även möjligheter till kompetensutveckling samt karriärstjänster och ett minskat antal medarbetare per chef i offentlig sektor.

2. Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet är i dag undervärderade och vi är måna om att deras viktiga roll lyfts fram och stärks. När det kommer till de regionala skyddsombuden har Centerpartiet varit drivande i att riksdagen nu fattat beslut om en oberoende utvärdering av deras roll i arbetsmiljöarbetet.

3. Vi vill att Arbetsmiljöverket ska få ytterligare resurser för att dels arbeta mot arbetslivskriminalitet och fler inspektioner, men också få ett tydligt stödjande uppdrag så att fler arbetsgivare kan få stöd och vägledning i sina ambitioner att stärka arbetsmiljöarbetet i sitt företag.

Liberalerna

1. Det viktigaste är hur arbetsplatser runt om i Sverige fungerar i sig, snarare än vad myndigheterna gör. Det är därför vi vill stärka välfärdens mest ansträngda delar med mer personal och mer skydd. Skolor, särskilt i utsatta områden, ska ha mer kringpersonal som stöttar upp lärarna. Socialsekreterare ska få samma skydd som polis mot våld och hot. Sjukvården behöver fler vårdbiträden som gör att läkare och sjuksköterskor kan fokusera på sina expertområden.

2. Vi vill utreda hur väl de uppfyller sitt syfte. Därför bevakar vi den utredning som just nu pågår. På en principiell nivå är det viktigt att arbetstagarna väljer egna skyddsombud, något som dagens system inte garanterar. Det är vi skeptiska till. Vi menar även att Arbetsmiljöverket inte får försumma sitt uppdrag som myndighet och helt förlita sig på regionala skyddsombud.

3. Vi vill att det ska bli enklare för arbetstagare att anmäla sina arbetsplatser till Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen. Det måste kunna ske anonymt, framför allt ifall det är arbetsgivaren som exempelvis har trakasserat personen som anmäler. Därtill måste sanktioner vara strängare mot aktörer som vill förvägra visselblåsare att yttra sig. 

Moderaterna

1. Dödsolyckor på jobbet får aldrig accepteras. Vi vill öka antalet inspektioner och fördubbla preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Men även arbetsmiljöproblemen inom offentlig sektor, där höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som sjukvård, skola och omsorg är ett problem. Vi anser att det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas bland annat genom effektivare tillsyn och uppföljning.

2. Skyddsombuden fyller en viktig roll på våra arbetsplatser. Vi har inget emot att skyddsombuden är fackligt anslutna, men det bör inte vara tvingande eller normerande.

3. Vi vill se en översyn av Arbetsmiljöverkets verksamhet för att ytterligare effektivisera dess arbete. En del i detta är att lägga ned Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndighetens ansvarsområden bör flyttas över vill Arbetsmiljöverket. Vidare vill vi utöka antalet inspektioner och handledningstillfällen generellt. Vi vill genomföra årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynen av och sanktioner för arbetsgivare inom yrkesgrupper med särskilt hög sjukfrånvaro bör stärkas. Vi vill också dubbla preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.

Kristdemokraterna

1. Den psykosociala arbetsmiljön. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor, särskilt bland de som arbetar inom vård, skola och omsorg. Här behövs förbättrade villkor, fler kollegor och fler karriärvägar. Vi vill bland annat skjuta till medel för att få bort delade turer inom äldreomsorgen och minska den administrativa bördan för lärare.

2. Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att granska, värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö.

3. Det förebyggande arbetet är A och O. Arbetsmiljöverket bör arbeta mer förbyggande än vad de gör i dag och kartlägga riskfaktorer som kan leda till sjukskrivning. Vi vill att de får i uppdrag att göra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Vi vill också se ett intensifierat arbete för att motverka den växande arbetslivskriminaliteten.

Sverigedemokraterna

1. Den viktigaste problematiken just nu är det stora antalet dödsolyckor som sker på landets arbetsplatser. För att komma åt detta behöver vi säkerställa att det bedrivs ett aktivt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats.

2. Vi vill se fler skyddsombud. Därför vill vi avpolitisera arbetsmiljöarbetet. Makten över valet av företrädare ska ligga hos medarbetarna. Gällande det regionala arbetsmiljöarbetet avvaktar vi regeringens utredning, men på sikt vill vi se att det regionala arbetsmiljöarbetet läggs under Arbetsmiljöverket.

3. Vi vill utöka anslagen för både Arbetsmiljöverket och Mynak. Vi vill bland annat utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet och vi vill ge Mynak fler utredningsuppdrag.

Vilka var det som svarade?

Talespersoner för de olika partierna var Johan Andersson (S), Leila Ali Elmi (MP), Ciczie Weidby (V), Mats Green (M), Malin Danielsson (L), Alireza Akhondi (C), Michael Anefur (KD), Magnus Persson (SD).

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö