Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Så tycker partierna om arbetsmiljö

Den ökade psykiska ohälsan är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för många partier, visar Arbetslivs enkät inför valet. Även metoo-uppropet engagerar med flera konkreta förslag. Det som skiljer allianspartierna från de röd-gröna är framför allt synen på äldres möjlighet att gå ner i arbetstid.

1. Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan under nästa mandatperiod?

(S): Stress- och pressfrågorna, den psykiska arbetsmiljön blir allt viktigare.

(MP): Den ökande psykiska ohälsan. Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, till exempel för få chefer på stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher och osäkra anställningsvillkor. Vi behöver även fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede.

(V): Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att lösa dessa arbetsmiljöproblem krävs bland annat mer resurser i form av fler anställda, i synnerhet inom offentlig sektor, tryggare anställningar och att arbetstagarna ges större inflytande över arbetets organisering.

(M): Den psykiska ohälsan. Moderaterna föreslår särskilda rehabiliteringskedjor och tidiga förebyggande insatser. Vi vill också ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbetsgivare med särskilt hög sjukfrånvaro.

(L): Att fler människor får ett första jobb. Den största skillnaden i trygghet går mellan de som har ett jobb och de som står utan.

(C): De ökande sjukskrivningarna där majoriteten handlar om kvinnors psykiska ohälsa.

(KD): En mycket allvarlig fråga är hur antalet dödsfall ökat sedan 2014. Vi menar att Arbetsmiljöverket behöver arbeta mer förebyggande än vad som görs i dag.

(SD): Hot, stress, våld och mobbning är ett stort problem på våra arbetsplatser. Vi ser också att blåljuspersonal utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning.

2. Hur kan man säkra arbetsmiljöansvaret och trygga arbetsmiljön i nya anställningsformer, som egenanställningar och crowd working, till exempel Uber?

(S): Genom att företagen tecknar kollektivavtal.

(MP): Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras i till exempel frågor som rör arbetsmiljö. Från myndigheter behöver informationen till de egenanställda vara så tydlig och lättillgänglig som möjligt, och fackförbunden behöver hitta nya sätt att organisera och värva.

(V): Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv framhåller två sätt att säkra arbetsmiljöansvaret och trygga arbetsmiljön i nya anställningsformer: dels ett rådighetsansvar i vidare mening, dels ett förtydligande av vem som omfattas av arbetsmiljöansvaret. Vänsterpartiet delar utredningens bedömning.

(M): Det är viktigt att en god arbetsmiljö kan säkras även inom nya anställningsformer. Samtidigt har vi ett välutvecklat regelverk som vi måste vi försöka tillämpa även i en ny kontext. Många gånger ligger svårigheten i att avgöra om den som utför arbetet ska betraktas som egenföretagare eller anställd. Här behöver praxis utvecklas.

(L): Liberalerna vill att fler arbetsgivare får möjlighet att utbilda sig för att hantera arbetsmiljöansvaret i de nya anställningsformerna. Vidare är det ytterst nödvändigt att Arbetsmiljöverket kan fortsätta att skicka inspektörer för att se till att lagar och föreskrifter efterföljs.

(C): Formerna för den nya ekonomin är inte helt satta vare sig gällande arbetsmiljöarbete eller trygghetsförsäkringar och behöver vidareutvecklas.

(KD): Den växande egenanställningarna är en relativt ny roll på arbetsmarknaden och vi måste vara mycket uppmärksamma på villkor och förhållanden under vilka de anställda verkar.

(SD): Arbetsmiljöansvaret ligger ofta på en juridisk person till exempel ett bolag, en kommun eller ett landsting. Det kan även ligga på en fysisk person och då finns det ett regelverk inom Arbetsmiljöverket som styr detta.

3. Hur ser ni på skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet?

(S): Skyddsombuden bär upp arbetsmiljöarbetet och har en avgörande roll både gentemot sina kollegor och som stöd och bollplank till arbetsgivarna.

(MP): Vi vill bibehålla de regionala skyddsombuden och utöka deras mandat.

(V): Vi vill stärka skyddsombudens rätt till utbildning, vidareutbildning och fortbildning.

(M): Skyddsombuden spelar en viktig roll för det lokala arbetsmiljöarbetet, både genom att bevaka arbetsmiljön och säkerställa att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

(L): Liberalerna ser även behovet av att arbetsplatser utan kollektivavtal eller fackanslutna medlemmar behöver skyddsombud. Det är på dessa arbetsplatser som arbetsmiljön oftast är som mest ansträngd.

(C): Skyddsombud spelar en viktig roll för det lokala arbetet på arbetsplatsen, men de regionala skyddsombuden bör utvärderas.

(KD): Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö.

(SD): Skyddsombuden spelar en viktig roll och här är det viktigt att man ser över organisationen då det i dag finns många arbetsplatser utan koppling till facket. Här behöver man se över arbetsformerna.

4. Hur vill ni gå vidare med #metoo och motverka kränkande särbehandling?

(S): Inför utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen även för trakasserier från brukare/kunder. Inför också en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöka dessutom Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

(MP): Miljöpartiet är positiva till alla de krav som framförts av #metoo-uppropen, däribland skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet och att fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet utreds.

(V): Vi vill utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

(M): Det finns tydliga regler för detta i de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. I ett första steg bör kunskap spridas om de nya reglerna och tillämpningen följas upp genom tillsyn. Brott ska alltid polisanmälas.

(L): Liberalerna föreslår ett antal åtgärder som ska stärka rättssamhället och se till att det kan garantera det skydd som borde vara självklart. Fler poliser, hårdare straff och kvalificerad hjälp till offren för sexuellt våld är viktigt, men det preventiva arbetet måste också vara på plats.

(C): Det ska vara enklare att säga upp personer som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor. Ett gott ledarskap på arbetsplatserna kan inte nog betonas i det här sammanhanget.

(KD): Vi bör i kölvattnet av #metoo ställa ett särskilt ansvar på arbetsplatsers ledarskap. Ledare som värnar en sund kultur på arbetsplatsen och som inte drar sig för att sätta tydliga gränser är en förutsättning för att bygga en hållbar arbetsmiljö.

(SD): Detta är ett samhällsproblem som tyvärr ökar och här måste man ta ett helhetsgrepp. Stora grupper i dagens samhälle har en väldigt negativ kvinnosyn.

5. Hur vill ni underlätta för människor att vara kvar längre i arbetslivet nu när pensionsåldern höjs?

(S): Det är nödvändigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och satsningar på företagshälsovården.

(MP): Att äldre i välfärdsyrken ska kunna gå ner i tid med bibehållen lön tycker vi är en bra åtgärd. Välfärdsyrken är ofta kvinnodominerade och att skapa möjligheten att gå ner i arbetstid med bibehållen lön är ett viktigt steg mot jämställda pensioner och mer egenmakt.

(V): Framförallt måste normalarbetstiden sänkas så att människor får mer tid för återhämtning. Vi vill därför genomföra en lagstadgad generell arbetstidsförkortning. Normalarbetstiden ska kortas stegvis till sex timmars arbetsdag.

(M): En god arbetsmiljö är viktigt liksom bättre möjligheter till omställning och yrkesväxling. Vi föreslår bland annat att gränsen för studiemedel höjs till 60 års ålder, att högskolan ska få ett omställningsuppdrag och att en nationell studie- och jobbrådgivning ska inrättas som även riktar sig till yrkesverksamma.

(L): Genom att underlätta för fler människor att fylla på sin kunskap under det livslånga lärandet. Fler löntagare måste få möjligheter att byta yrke och kunna få mindre fysiskt ansträngande arbetsuppgifter

(C): Förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsovård, tidiga och täta insatser vid sjukskrivningar och bättre vägar till karriärväxling och omställning senare i arbetslivet. Dessutom tycker vi att det ska vara möjligt att vidareutbilda sig och då höja åldern för att få studielån och möjligheten till att få studielån.

(KD): Det måste bli möjligt med omställning under arbetslivet. Vi vill också att det fördubblade jobbskatteavdraget införs från 64 år och att arbetsgivaravgiften sänks för äldre.

(SD): Vi är emot en tvingande generell höjning av pensionsåldern. För att fler ska vilja jobba längre så vill vi se till exempel ett höjt jobbskatteavdrag för äldre, samt möjlighet att gå ner på deltid som pensionär.

FAKTA:

Talespersoner

Talespersoner för de olika partierna var Raimo Pärssinen (S), Marco Venegas (MP), Ali Esbati (V), Jessica Polfjärd (M), Said Abdu (L), Annika Qarlsson (C), Erik Slottner (KD), Magnus Persson (SD)

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö