Hoppa till huvudinnehållet

Ett dåligt ledarskap har inte att göra med brister i chefens personlighet utan handlar snarare om en dålig arbetsmiljö , enligt forskaren Andreas Stenling. vid Umeå universitet

Bild: Istock

Chef

Stress gör chefen sämre

Många har erfarenhet av dåligt ledarskap. Mer än var tredje medarbetare uppger att de haft en chef som agerat destruktivt. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet visar att dålig arbetsmiljö kan ge ett destruktivt ledarskap.

Ett dåligt ledarskap har inte att göra med brister i chefens personlighet utan handlar snarare om en dålig arbetsmiljö och den stress som det leder till. Det är slutsatser som dras av forskarna bakom den treåriga studien ”När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv”.

Andreas Stenling
Andreas Stenling, docent i Psykologi vid Umeå universitet
Bild: Malin Grönborg

Forskarna har definierat ett destruktivt ledarskap som en process där chefens agerande upplevs som hindrade eller fientligt av medarbetarna. Projektet visar att det förekommer relativt ofta, en av tre säger att de upplevt destruktiva ledarbeteenden.

– Vi vet genom forskningen att det finns ett tydligt samband mellan destruktivt ledarskap och medarbetare som både mår och presterar sämre. Det kan handla om både ökad stress och en otydlighet kring roller, säger docent Andreas Stenling som är en av forskarna bakom studien.

Passiva chefer vanligast

Vanligast är passiva chefer som inte är närvarande, undviker att fatta beslut eller ta tag i saker när det behövs. Men ett ledarskap kan också uppfattas som passivt trots att det ligger goda intentioner bakom från chefen.

– Det kan vara så att du som chef kanske vill att medarbetarna ska få ta mer ansvar och jobba mer självständigt. Men om intentionerna inte är tydliga så kan det i stället uppfattas som ett passivt ledarskap. För att undvika det är det viktigt att vara tydlig.

Ett aktivt destruktivt ledarskap som tar sig uttryck i hotfullt, aggressivt eller kränkande beteenden är inte lika vanligt.

Ett dåligt ledarskap har inte att göra med brister i chefens personlighet

Orsakerna bakom ett destruktivt ledarskap kan vara flera. Till exempel kan hög arbetsbelastning och stress eller om chefsrollen är för otydlig leda till den här typen av beteenden. För att förhindra det måste det skapas bra förutsättningar för chefer där det finns balans mellan krav och resurser.

– Det är också viktigt att identifiera och stötta stressade chefer, för att förhindra att stressen spiller över i destruktiva ledarbeteenden.

Men ett gott ledarskap skapas inte enbart av chefen utan det handlar också om relationen mellan medarbetare och chef. De chefer som upplever att medarbetarna inte är motiverade på jobbet har lättare att ta till destruktiva beteenden.

De medarbetare som upplever lägre trivsel och välbefinnande upplever också större grad av destruktivt ledarskap från sin chef än de som har högre trivsel och välbefinnande.

Forskarna har också sett att kön har en betydelse. Manliga chefer utvecklar destruktiva ledarskapsbeteenden på grund av stress i högre utsträckning än kvinnor. Det finns även en ökad risk för att medarbetare säger upp sig till följd av en destruktiv chef om både medarbetare och chef har samma kön. Däremot upplever medarbetarna destruktiva chefer på ett liknande sätt oavsett om chefen är en man eller kvinna.

TIPS

Förebygg destruktivt ledarskap

  • Skapa goda förutsättningar för chefer i form av en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbörda och tydligt uppdrag.
  •  Jobba förebyggande med stress bland chefer samt ha en handlingsplan för hur man tar hand om redan stressade chefer.
  •  Mät återkommande chefers upplevelser av stress och arbetsbelastning för att identifiera chefer som är sårbara för att utveckla ett destruktivt ledarskap.
  • Lyft in teori och kunskap om destruktivt ledarskap i ledarutbildning så att ledare själva blir medvetna om att de kanske ibland agerar destruktivt, men också får möjlighet att diskutera hur de kan undvika att hamna i situationer där de agerar destruktivt.
bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap