Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Co Women/Unsplash

Chef

Det är chefens viktigaste egenskaper

Kompetent och samarbetsinriktad. Det är de viktigaste egenskaperna för chefer. De rankas lika högt av både kvinnor och män, visar en ny undersökning från Ledarna.

Traditionellt sett "manliga" egenskaper värderas inte högst när chefer beskriver vad som är viktigast för ett bra ledarskap. Det visar en ny undersökning som Ledarna gjort, i samarbete med Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Där fick chefer med personalansvar själva bedöma hur viktiga och vanliga nio chefsegenskaper var.

Tre av dem – auktoritär, självsäker och tävlingsinriktad – har traditionellt setts som manliga.

Andra – flexibel, omtänksam och samarbetsinriktad – förknippas traditionellt med kvinnor.

Ytterligare några – kompetent, modig och resultatorienterad – var inte tydligt könskodade.

I topp över viktiga chefsegenskaper hamnade "kompetent" och "samarbetsinriktad". Över 90 procent av cheferna i undersökningen svarade att det är mycket, eller synnerligen, viktigt att chefer har dessa egenskaper.
"Auktoritär" var den egenskap som bedömdes som minst viktig för en chef.

– I tidigare forskning har traditionellt manliga egenskaper bedömts vara viktigare för chefer än traditionellt kvinnliga. Det vi ser här är en attitydförändring, i den mån som svaren är representativa för chefskåren, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna. Foto: Ledarna

Både kvinnorna och männen ansåg också att kompetens är vanligare hos kvinnor i chefpositioner än hos män som är chefer. Vad det beror på ger undersökningen inte svar på.

– Det ska dock inte nödvändigtvis tolkas som att kvinnor generellt är mer kompetenta som chefer, säger hon.

Snarare talar det för att det ställs högre krav på kvinnor som vill bli– och fortsätta att vara – chefer. En fråga i undersökningen handlade om de yrkesmässiga kraven. Av männen svarade 70 procent att män och kvinnor har samma krav på sig i sin roll som chef, medan 34 procent av kvinnorna uppgav att yrkeskraven var desamma oavsett kön.

– Det är intressant att man har samma uppfattning om vad som är viktigt i ledarskapet, men olika uppfattning om de yrkesmässiga kraven, säger Anna Thoursie.

Tanken är att undersökningsresultatet ska vara till nytta för rekryterare och chefer, i och med att det pekar på att attityderna till ledarskap och förväntningarna på chefer förändras. I förlängningen hoppas hon att det ska leda till effektivare rekryteringsprocesser, där de individer som är lämpligast för för jobbet rekryteras.

Undersökningen gjordes i form av en webbenkät till medlemmar i Ledarna. Drygt 5 500 chefer svarade, fler kvinnor än män (svarsfrekvens 23 procent för kvinnor, 12 procent för män).

Profilen på de svarande stämde i stort sett överens med de medlemmar som svarar på Ledarnas löneenkäter när det gällde chefsposition, lön, ålder, utbildning med mera, uppger Anna Thoursie. Däremot kan man anta att personer som känner sig berörda av just de här frågeställningarna svarade i högre grad än andra, menar hon.

Ytterligare en rapport från projektet är planerad under 2020.

Ladda ner rapporten "9 nyanser av chefen"

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap