Hoppa till huvudinnehållet

Kritik mot hållbarhetslag

Enligt ett nytt lagförslag ska alla företag med fler än 250 anställda börja lämna en hållbarhetsrapport varje år. Något som kan bli resurskrävande och kostsamt, anser arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

I dag är det helt frivilligt för de flesta företag att rapportera om hållbarhet och mångfaldsarbete. Många stora börsbolag upprättar sedan flera år hållbarhetsrapporter. De berörs inte särskilt mycket av den nya lagen som börjar gälla 1 juli och som bygger på ett EU-direktiv. Enligt det aktuella lagförslaget kommer cirka 2 000 svenska företag att behöva lämna hållbarhetsuppgifter.

Foto: Svenskt Näringsliv

– Svenskt Näringsliv har varit kritiska mot att utöka kravet på hållbarhetsrapportering till fler företag än de som omfattas av EU-direktivets krav. Det förslag som kom från Justitiedepartementet i december 2014 byggde på en konsekvensanalys med bristande kvalitet. Bland annat underskattades kostnaderna för att upprätta hållbarhetsrapporter kraftigt, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv.

Det nya lagförslaget innehåller främst två komponenter – krav på redovisning av ickefinansiell information och redogörelse av bolagets mångfaldspolicy. Målet är att de delarna ska tas på lika stort allvar, vara lika formaliserade och användas internt på företagen på samma sätt som den finansiella rapporteringen.

– Mindre företag som inte lämnar den information om hållbarhet som direktivet kräver har i regel skäl för det, även om vissa upplysningar lämnas redan i dag i förvaltningsberättelsen. Intresset för ett onoterat företags årsredovisning är ofta begränsat. För dessa företag kan det nya rapporteringskravet vara resurskrävande och administrativt betungande, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

Svenskt Näringsliv anser att den nya lagen inte är anpassad för icke vinstdrivande verksamheter som ideella organisationer, och att det finns alternativ till att införa lagstiftningen.

– Hållbarhetsrapportering på frivillig basis har fungerat utmärkt hittills. Svenska investerare säger att de är nöjda med den information om miljö- och personalfrågor som de stora börsföretagen lämnar idag. Vi har haft en positiv utveckling i Sverige som på många sett är ett föregångsland på hållbarhetsområdet.

– Att låta efterfrågan på information och frivilliga ramverk som Global Reporting Initiative styra utvecklingen snarare än lagstiftning gör att företag får större möjlighet att utveckla sin rapportering på ett sätt som passar deras verksamhet och intressentgrupper, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

FAKTA:

EU-direktivet

EU-direktivet om icke-finansiell information ska gälla räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 eller senare. Det svenska lagförslaget berör stora företag och företag av allmänt intresse. Med stora företag menas de som uppfyller minst två av dessa kriterier:

  • Fler än 250 anställda i Sverige
  • Omsättning på minst 350 miljoner kronor
  • Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor
bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Senaste om Lagar och regler