Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Tillit till chefen får oss att lättare acceptera förändringar

I arbetslivet pågår ständiga omorganisationer och andra förändringar som kräver vårt engagemang. Nu visar en avhandling att om vi känner förtroende för chefen och våra kollegor är vi bättre rustade att ta oss an nya utmaningar.

Folkhälsovetaren Marcus Strömgren har i sin avhandling om verksamhetsutveckling tittat på hur det skiljer sig mellan olika arbetsplatser när det är dags att genomföra förändringar. Varför lyckas vissa arbetsplatser engagera medarbetarna i processen, medan andra inte gör det? Nyckeln heter socialt kapital.

– Det handlar om medarbetarnas tillit och förtroende för sina chefer och kollegor. Där ingår att bli rättvist behandlad, att respekteras av chefen, att få uppskattning och erkännande för de arbetsuppgifter man utför och att det råder en social ömsesidighet, säger Marcus Strömgren.Foto: KTH

Är det sociala kapitalet stort på en arbetsplats finns det också en vilja att engagera sig i förändringarna, vilket gör att de har en chans att bli hållbara och bestå. Och chefernas roll i det hela är viktig. Det är de som ska skapa en förtroendekultur på arbetsplatsen.

– Ledarskapet står för en tredjedel det sociala kapitalet och kan organisationer ha en strategi för att utveckla kvaliteten på ledarskapet så skapas också förutsättningar för att utveckla det sociala kapitalet.

Hur ser det då ut med förändringsarbetet på arbetsplatser med litet socialt kapital?

– Utan förtroende och tillit mellan chef och medarbetare är det svårt att genomföra större förändringar. Då skapar det i stället stress och oro vilket ofta innebär att förändringarna inte kan genomföras fullt ut och heller inte blir varaktiga.

Marcus Strömgrens avhandling är baserad på förändringsarbetet på fem svenska sjukhus där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fått svara på en mängd frågor.
Är betydelsen av det sociala kapitalet överförbart på arbetsplatser inom andra branscher?

– Ja, erkännande, tillit och hur vi har det tillsammans på våra arbetsplatser i kombination med ledarskapet är viktigt, så jag vill påstå att det gäller inom andra branscher också.

Förutom tillitens roll vid förändringar är arbetsmiljön en viktig komponent. När ledarna initierar en förändring måste det finnas en rimlig balans mellan krav och resurser för att den ska bli hållbar.

– Resurserna ska vara tillräckliga och främja både anställdas engagemang i förändringsarbetet och deras hälsa, menar Marcus Strömgren.

Marcus Strömgrens avhandling visar också att medarbetarnas vilja att stanna kvar på en arbetsplats är kopplad till hur starkt det sociala kapitalet är. Ju större socialt kapital, desto mindre benägenhet att byta jobb.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Forskning