Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Forskningsbidrag ska förbättra tillsynen

Arbetsmiljöverket har beviljat 12 miljoner kronor i bidrag till fyra forskningsprojekt. Ett av dem handlar om arbetsmiljö och hälsa på företag med mindre än tio anställda där fokus ligger på etnicitet och könsskillnader.

 

Det var 2015 som regeringen gav Arbetsmiljöverket i uppdrag att stärka arbetsmiljöforskningen.

– Det här är en liten udda fågel för oss. Arbetsmiljöverket har såvitt jag vet aldrig fått forskningsbidrag att dela ut på det här sättet, säger Hannes Kantelius, analytiker på enheten för statistik och analys.

Myndigheten har fördelat totalt 15 miljoner kronor till arbetslivsforskning. Av de 104 förslag på forskningsprojekt som kom in valde en beredningsgrupp ut elva stycken som fick projektplaneringsbidrag. Av dessa valdes sedan fyra ut som ansågs som särskilt intressanta och nu får tre miljoner kronor vardera fram till 2018.

– Bidragen ska användas för att stärka forskningen med relevans för tillsynsverksamheten och med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv.

Ett av forskningsprojekten, som drivs av Susanna Toivanen, handlar om mikroföretag, det vill säga företag med mindre än tio anställda. Hon ska tillsammans med forskare från Mittuniversitetet och Lunds universitet kartlägga arbetsförhållanden, arbetsmiljö och hälsa i företagen, där man särskilt studerar skillnader utifrån födelseland och mellan kvinnor och män.

Forskargruppen ska också titta närmare på mikroföretag inom städbranschen, där det finns många små företag. Syftet är att hitta effektivare metoder för att bedriva tillsyn i mikroföretag.

– En av bedömningsgrunderna var att projekten ska tillföra något till Arbetsmiljöverket och ge oss kunskap som vi behöver i vår tillsyn och för att göra ett bättre jobb, säger Hannes Kantelius.

De övriga tre forskningsprojekten handlar om arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer, metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering i handintensivt arbete, samt genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning