Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Första hjälpen

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras och om kunskaperna avseende första hjälpen vid krissituationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig

 2. Gjuteri - Produktionsprocessen
 3. Gjuteri Allmän del
 4. Golf

  Checklistan är indelad i tre delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan delarna 2 till 4 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis

 5. Grafiska branschen

  Checklistan innehåller frågor om till exempel frågor om lokalerna, maskiner och kemikalier.

 6. Gravida och ammande arbetstagare

  Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet så att gravida och ammande arbetstagare inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 7. Hamnar allmän del
 8. Hamnar containerhantering
 9. Handmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin.

 10. Hemtjänsten

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 11. Hot och våld

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer. Den är lämplig att användas av chef och

 12. Hotellstädning

  Checklistan tar upp frågor om hur lokaler och utrustning är utformade samt hur arbetet är organiserat för hotellstädare. Vid översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisas till andra checklistor

 13. Hårdlödning

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod och skyddsutrustning vid hårdlödning.

 14. Hälsoundersökningar

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder

 15. Härdplaster

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras.

 16. Hästnäringen

  Checklistan innehåller till exempel frågor om grundläggande arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

 17. Högtrycksspolning

  Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtrycksspolning.

 18. Inför rätt IT - Agila utvecklingsprocesser och digital arbetsmiljö

  Checklista för delprocessen IT-utveckling i agila utvecklingsprocesser. Denna checklista avser att ge råd om hur man i ett systemutvecklingsprojekt, där man arbetar enligt en agil modell, kan och bör

 19. Inför rätt IT - Förbättringsarbete

  Checklista för delprocessen Kontinuerligt förbättringsarbete av digitala arbetsmiljön. Med kontinuerligt förbättringsarbete avses alla sådana aktiviteter och åtgärder som återkommande behöver göras

 20. Inför rätt IT - Införande

  Checklista för delprocessen Organisatoriskt införande av IT-system. Med organisatoriskt införande menas verksamhetsmässiga aspekter (i motsats till rent tekniska aspekter). På engelska skiljer man

 21. Inför rätt IT - Kravställning

  Både vid egenutveckling och upphandling av IT-system behöver man ställa krav på systemet och utvecklaren / leverantören. Målgrupp: IT-avdelning och ansvariga beställare. För mer information och tips,

 22. Inför rätt IT - Ledningens ansvar

  Checklista för delprocessen Ledningens ansvar för digitala arbetsmiljön. Med ledningen menas här den högsta ledningen inom en organisation, d.v.s. den eller de personer som har den roll och det ansvar

 23. Inför rätt IT - Målbilder och mål

  Checklista för delprocessen Målbilder och mål för kommande IT-utveckling. Målbilden är en konkretisering av det arbete som den planerade IT-lösningen avser att stödja. Mål är de bestående förändringar

 24. Inför rätt IT - Nulägesanalys och förstudie

  Nulägesanalys och förstudie, som underlag för kravspecifikation. Vid utveckling eller upphandling behöver man först bestämma vilka uppgifter IT-systemet ska lösa, vilka användarna är, vilken miljö systemet

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt