Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Så använder du checklistorna

Till Prevents enkäter

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Golf.pdf
 2. Grafiska branschen

  Checklistan innehåller frågor om till exempel frågor om lokalerna, maskiner och kemikalier.

 3. Gravida och ammande arbetstagare

  Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet så att gravida och ammande arbetstagare inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 4. Hamnar allmän del
 5. Hamnar containerhantering
 6. Handmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin.

 7. Hemtjänsten

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 8. Hot och våld

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer. Den är lämplig att användas av chef och

 9. Hotellstädning

  Checklistan tar upp frågor om hur lokaler och utrustning är utformade samt hur arbetet är organiserat för hotellstädare. Vid översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisas till andra checklistor

 10. Hårdlödning

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod och skyddsutrustning vid hårdlödning.

 11. Hälsoundersökningar

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder

 12. Härdplaster

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras.

 13. Hästnäringen

  Checklistan innehåller till exempel frågor om grundläggande arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

 14. Högtrycksspolning

  Checklistan innehåller frågor om utbildning och skyddsutrustning m.m. vid högtrycksspolning.

 15. Inför rätt IT - Förbättringsarbete

  Checklista för delprocessen Kontinuerligt förbättringsarbete av digitala arbetsmiljön. Med kontinuerligt förbättringsarbete avses alla sådana aktiviteter och åtgärder som återkommande behöver göras

 16. Inför rätt IT - Ledningens ansvar

  Checklista för delprocessen Ledningens ansvar för digitala arbetsmiljön. Med ledningen menas här den högsta ledningen inom en organisation, d.v.s. den eller de personer som har den roll och det ansvar

 17. Introduktion

  Den här checklistan behandlar verksamhetens rutiner vid introduktion av nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud

 18. Kassaarbete

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med stol och bildskärm med mera är utformad. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker för våld eller hot

 19. Kemiska risker

  En kemisk riskkälla är ett eller flera kemiska ämnen som tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall.

 20. Krishantering på arbetsplatsen

  Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med krishantering organiseras, om viktiga rutiner och dokument samt

 21. Kränkande särbehandling

  Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för kränkande särbehandling. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och lagkrav.

 22. Kylinstallationsarbeten - Del 1. Nyinstallation

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 23. Kylinstallationsarbeten - Del 2. Servicearbeten

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 24. Kylinstallationsarbeten - Del 3. Servicebil

  Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt