Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Det ökar risken att drabbas av KOL

Att utsättas för damm och rök på jobbet kan öka risken för kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Karin Grahn, forskare vid Karolinska Institutet, har undersökt vilka partiklar som är skadliga och även undersökt hur riskerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.  

Porträtt Karin Grahn
Karin Grahn, forskare och yrkeshygieniker
Bild: Privat

– Vi såg negativa hälsoeffekter för både KOL och hjärtinfarkt/hjärt-kärlsjukdomar vid exponeringsnivåer som låg under de nuvarande svenska och europeiska hygieniska gränsvärdena för kvartsdamm och respirabelt damm (dammpartiklar som är så små att de kan inandas djupt in i lungorna), säger Karin Grahn, forskare på Karolinska Institutet och yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin.

Hon betonar att specifika damm- och röktyper är särskilt farliga. För män innebär det ofta exponering för damm med oorganiska partiklar som kvarts, gips och isoleringsmaterial, förbränningsrök från diesel eller asfalt och svetsrök.

– Kvinnor däremot löper högre risk om de exponeras för organiska partiklar från jord, läder, plast, sot, djur, textil eller mjöl.

Biologiska faktorer gör att kvinnor drabbas hårdare

Enligt Karin Grahn är det biologiska skillnader mellan könen som ligger bakom skillnaderna.

– Kvinnor har oftast mindre lungor och smalare luftrör, vilket kan göra dem mer känsliga för damm. Risken för KOL och hjärtinfarkt kan därför skilja sig åt mellan män och kvinnor. Dessutom kan män och kvinnor utsättas för olika typer av damm på jobbet, vilket också spelar roll.

För att minska riskerna att bli sjuk är det viktigt att agera i tid enligt Karin Grahn.

– Sjukdomar som KOL och hjärtinfarkt utvecklas ofta långsamt, vilket kan göra att man slarvar med både ventilation och hur man använder personlig skyddsutrustning. Sjukdomarna kommer som sagt inte direkt, och många tror kanske att det inte är så farligt.

Arbetsgivaren kan göra så att riskerna minskas

Genom att följa en så kallad åtgärdstrappa kan arbetsgivare minska riskerna.

– Först och främst bör man försöka ta bort farliga exponeringar helt och hållet. Om det inte går är nästa steg att sätta in tekniska lösningar som utsug och bra ventilation. Det är viktigt att organisera arbetet så att så få som möjligt utsätts för farorna. Och till sist behöver de som verkligen måste arbeta i dammiga eller rökiga områden använda rätt skyddsutrustning.

Karin Grahn poängterar hur viktigt det är att varje person tar ansvar för sin egen säkerhet på arbetsplatsen.

– Se till att du följer de regler och instruktioner som finns. Använd skyddsutrustningen och jobba på ett sätt som minskar damm och rök. Det är också viktigt att städa noggrant; använd gärna våta metoder så att inte dammet sprider sig. Och glöm inte andningsskyddet.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Forskning