Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Bilkörning - Utrustning

  Checklistan innehåller frågor om bilens utrustning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning.

 2. Brandskydd

  Checklistan innehåller frågor om hur verksamheten är organiserad och hur lokalerna är utformade i syfte att skapa ett bra brandskydd.

 3. Buller

  Checklistan innehåller frågor om bullerexponering och åtgärder för att minska riskerna med buller.

 4. Buller och vibrationer

  Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

 5. Butikssäkerhet

  Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering, som till exempel butiker.

 6. Byggnadsplåtslageri

 7. Byggnadsplåtslageri
 8. Byggnadsställningar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på ställning för att minska fallriskerna.

 9. Dagligvaruhandel

  Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom dagligvaruhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande

 10. Dentallaboratorier

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd.

 11. Digitala system - enskilda

  Checklistan kan användas för att säkerställa att ett enskilt system är utformat med god användbarhet, så att det stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten.

 12. Digitala system - övergripande

  Checklistan kan användas för att säkerställa att de digitala systemen är utformade så att de stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten. Listan tar också upp frågor kring support,

 13. Distansarbete

  Checklistan innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete. Frågorna fokuserar på kontorsarbete som inte utförs i arbetsgivarens egna lokaler. Checklistan

 14. Djurparker

  Checklistan börjar med frågor om kunskaper, rutiner och instruktioner som rör arbetsmiljön i djurparker. Den avslutas med frågor om de typiska riskområdena i både personalutrymmen och djurutrymmen.

 15. Djursjukvården

  Checklistan är indelad i två delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan del 2 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis 1-2 gånger

 16. Ensamarbete

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras avseende särskilda risker vid ensamarbete. Den är lämplig att använda av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av

 17. Fackhandel

  Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom fackhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande

 18. Fransstylister - Arbete med cyanoakrylatlim

 19. Frysrum

  Checklistan innehåller frågor om hur frysrummet är utformat. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbete i kyla.

 20. Fräsmaskin

  Checklistan innehåller frågor om arbete vid fräsmaskin.

 21. Företagshälsovården

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 22. Företagshälsovården - Tjänster

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med företagshälsovård eller likvärdig kompetens är organiserat och hur det fungerar respektive företagshälsans kompetens.

 23. Förskolan

  Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola.

 24. Förskolans ljudmiljö

  I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd. Det är känt att störande ljud påverkar oss på flera olika

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt