Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Så kan olyckorna bland underentreprenörer minska

Vid olyckor i byggbranschen är det ofta anställda hos underentreprenörer som drabbas. I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat hur entreprenörers arbetsmiljö kan bli säkrare.

Trenden de senaste åren är att företag lägger ut allt mer arbete på entreprenörer – och att detta ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. I en studie har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat på vilka hinder och möjligheter det finns för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom gruv-, stål-, massa- och pappersindustrin.

– Det här är branscher där arbetskraften till stor del består av entreprenörer. Inom gruvnäringen räknar man exempelvis med att entreprenörer står för cirka 40 procent av arbetade timmar i produktionen, säger Sanny Shamoun på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: IVL

Studien visar att vanliga orsaker till olyckor är bristande kunskap om arbetsmiljö och om de risker som finns på arbetsplatsen.

– Det kan också handla om att arbetskulturen skiljer sig mellan beställare och entreprenör, att ansvarsfördelningen kan vara otydlig och att kommunikationen brister då den ofta ska passera flera led innan den som berörs nås av informationen.

Ansvaret för rätt kunskap, konstaterar Sanny Shamoun, ligger på den arbetsgivare som råder över arbetet – vilket ofta är entreprenörerna.

– Kundföretaget råder över arbetsstället och ansvarar därmed för frågor som rör samordning, men inte sådant som enbart rör entreprenörens arbetsmiljö.

I rapporten har ett antal faktorer beskrivits som kan ha betydelse för arbetsskadorna. I flera fall finns citat från intervjuer med arbetsskadade entreprenörer och entreprenörer i rättsfallsdokument som illustrerar vad det kan handla om i praktiken.

– Det finns självklart en stor variation och förutsättningarna skiljer sig vad gäller speciellt de större entreprenörerna som oftare både har arbetsmiljökunskap och resurser att tillämpa dessa. I mindre företag och när cheferna inte har så god arbetsmiljökunskap kan arbetsmiljöarbetet bli lidande. Då är det vanligt att nödvändiga rutiner saknas och risker upptäcks och förebyggs inte, säger Sanny Shamoun.
Hon konstaterar att både beställare och utförare behöver bli bättre på att tillämpa ett helhetsperspektiv på säkerhet och på arbetsmiljöfrågor. Och för att förebygga arbetsskador är det viktigt att ställa krav på entreprenörens arbetsmiljöarbete i samband med upphandling.

– Det är också viktigt med uppföljning och kontroll, så att man säkerställer att de regler och rutiner som har bestämts på arbetsplatsen verkligen efterlevs. Långa kontrakt med få entreprenörer ökar möjligheterna att utveckla goda gemensamma rutiner för arbetsmiljö och säkerhet.

Ett annat sätt kan vara att begränsa entreprenörskedjor, det vill säga att entreprenören anlitar underentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer.

– Samma regler och rutiner ska gälla även för underentreprenörer. För att det ska vara möjligt att samordna de entreprenörer som finns på arbetsplatsen är det också viktigt att dagligen veta vilka som finns på arbetsplatsen och vilka arbeten de ska utföra, avslutar Sanny Shamoun.

 

TIPS

Bättre säkerhet för underentreprenörer

  • Ställ krav på entreprenörens arbetsmiljöarbete i samband med upphandling.
  • Följ upp och kontrollera att de regler och rutiner som bestämts på arbetsplatsen verkligen efterlevs. Långa kontrakt ökar möjligheten till bra samarbeten mellan beställare och entreprenör.
  • Samma regler och rutiner för säkerheten ska gälla för underentreprenörer som för fast anställda.
  • Försök begränsa kedjan av underentreprenörer. Ju fler som är inblandade desto större risk att säkerheten brister.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Forskning