Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöindikatorn

Arbetsmiljöindikatorn 2020 visar att allt fler jobbar aktivt med arbetsmiljön, att organisatorisk och social arbetsmiljö kommer allt högre upp på agendan och att det finns stort behov av mer arbetsmiljökunskap.

För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arbetsmiljöindikator är en av källorna som hjälper oss att bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön. Undersökningen består av telefonintervjuer med cirka 1 000 chefer och skyddsombud inom privat sektor utförda av Novus. Arbetsmiljöindikatorn har genomförts 2014, 2016, 2018 och 2020.

Allt fler jobbar aktivt med arbetsmiljön

Mycket går åt rätt håll när det handlar om arbetsmiljöarbetet. Undersökningen visar att allt fler chefer och skyddsombud jobbar aktivt med både den fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Särskilt positiv är utvecklingen för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet där nu tre av fyra företag har ett aktivt arbete. Undersökningen visar också att allt fler upplever att de är bra på att fånga upp risker och riskbedöma både den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Fortsatt stort behov av kunskap – främst när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö

Klart är att det ökade arbetsmiljöarbetet och synliggörandet av brister i arbetsmiljön inte har lett till att behovet av kunskap avtagit sedan 2018. Tvärtom ser vi en fortsatt stor efterfrågan för att bredda sin kunskap om arbetsmiljöfrågorna, det är fortsatt många chefer och skyddsombud som är i behov av mer kunskap kring organisatoriska och sociala frågor, tätt följt av hur man arbetar hälsofrämjande.

Prevents tips och råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Ge chefer och skyddsombud tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor. Kunskap är en grundbult i arbetsmiljöarbetet. Av resultaten framgår att fler företag kan behöva höja arbetsmiljökompetensen hos både chefer och skyddsombud.

Till Prevents utbildningar

Uppmärksamma organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Psykisk ohälsa är i dag den främsta anledningen till sjukskrivning. Våren 2016 kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Undersökningen pekar på att företagen behöver göra fler förbättringar på området. 

Till organisatorisk och social arbetsmiljö.

Till medarbetarenkäten om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Skapa strukturer för ett bra arbetsmiljöarbete

Skapa möjlighet till delaktighet

Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön och förebygga risker.

Till Prevents checklistor

Arbeta hälsofrämjande. Genom att lyfta det som är bra och fungerar får man en friskare och effektivare arbetsplats. Prevents verktyg hjälper cheferna att fokusera på de områden som är mest angelägna här och nu, istället för att ta itu med allt på en gång.

Till verktyget Hälsofrämjande ledarskap

Under coronakrisen har det blivit extra tydligt hur viktigt det är att göra ordentliga riskbedömningar, eftersom läget hela tiden förändras.

Ladda ner rapporten

Arbetsmiljöindikatorn 2020

Hitta på sidan