Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöindikatorn 2018

Arbetsmiljöindikatorn 2018 visar att allt fler jobbar aktivt med arbetsmiljön, att organisatorisk och social arbetsmiljö kommer allt högre upp på agendan och att det finns stort behov av mer arbetsmiljökunskap.

För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arbetsmiljöindikator är en av källorna som hjälper oss att bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön.

Om Arbetsmiljöindikatorn

För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arbetsmiljöindikator är en av källorna som hjälper oss att bättre förstå hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljön. Undersökningen består av telefonintervjuer med cirka 1 000 chefer och skyddsombud inom privat sektor utförda av TNS Sifo. Arbetsmiljöindikatorn har genomförts 2014, 2016 och 2018.

Allt fler jobbar aktivt med arbetsmiljön

Mycket går åt rätt håll när det handlar om arbetsmiljöarbetet. Undersökningen visar att allt fler chefer och skyddsombud jobbar aktivt med både den fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Särskilt positiv är utvecklingen för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet där nu nästan ett av tre företag har ett aktivt arbete. Undersökningen visar också att allt fler upplever att de har bra metoder och verktyg för att riskbedöma både den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Organisatorisk och social arbetsmiljö är allt högre upp på agendan

Arbetsmiljöarbetet får också en allt högre prioritet ute hos företagen. Undersökningen visar en positiv utveckling både bland chefer och skyddsombud när det handlar om prioriteten av arbetsmiljöfrågorna. Men trots att företagen i en högre utsträckning arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är det allt fler chefer och skyddsombud som uppmärksammar brister i arbetsklimatet. En möjlig förklaring är att, i takt med att de organisatoriska och sociala arbetsmiljöutmaningarna hamnat högre upp på chefernas och skyddsombudens agenda, har de blivit mer medvetna om bristerna.

Fortsatt stort behov av kunskap – främst avseende organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet

Klart är att det ökade arbetsmiljöarbetet och synliggörandet av brister i arbetsmiljön inte har lett till att behovet av kunskap avtagit sedan 2016. Tvärtom ser vi en fortsatt stor efterfrågan för att bredda sin kunskap om arbetsmiljöfrågorna, det är fortsatt sju av tio chefer och skyddsombud som är i behov av mer kunskap kring organisatoriska och sociala frågor. Vanligt förekommande svar på frågan vad man behöver mer kunskap om handlar om stress och stresshantering.

Prevents tips och råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

  • Ge chefer och skyddsombud tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor. Kunskap är en grundbult i arbetsmiljöarbetet. Av resultaten framgår att fler företag kan behöva höja arbetsmiljökompetensen hos både chefer och skyddsombud. Grundläggande arbetsmiljöutbildningen heter BAM.
  • Uppmärksamma organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Psykisk ohälsa är i dag den främsta anledningen till sjukskrivning. Våren 2016 kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Undersökningen pekar på att företagen behöver göra fler förbättringar på området. Till OSA-hjälpen Det finns också en enkät som de anställda kan göra, OSA-enkäten
  • Ge en bra introduktion till alla anställda. Till Introduktionsguiden
  • Skapa strukturer för ett bra arbetsmiljöarbete
  • Skapa möjlighet till delaktighet
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Prevents checklistor är en bra hjälp.
  • Avsätt tid för arbetsmiljöarbetet

 

 

 

Ladda ner rapporten