Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, fysiska och organisatoriska såväl som psykiska och sociala.

I lagen finns ett antal paragrafer som anger målsättningen för arbetsmiljöarbetet:

 • Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas samt att en god arbetsmiljö ska främjas.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället i övrigt.
 • Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som bland annat innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldigheter att spara vissa dokument med mera.

I arbetsmiljöförordningen bemyndigas Arbetsmiljöverket att ge ut föreskrifter. Arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och sådana föreskrifter som är relevanta för verksamheten ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen fysiskt eller digitalt.

Angränsande lagstiftning

Utöver arbetsmiljölagstiftningen finns det många andra lagar som kan påverka förhållandena på arbetsplatsen. Dessa är bland annat:

 • diskrimineringslagen Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 • lag om anställningsskydd (LAS) innehåller skydd för arbetstagarens anställning
 • arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning
 • lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen) innehåller regler och skydd för de fackliga förtroendemän som de anställda utsett till sina företrädare
 • lag om skydd mot olyckor syftar till att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor
 • miljöbalken syftar till att främja en hälsosam och god miljö
 • socialförsäkringsbalken där arbetsskadeförsäkringen ingår
 • tobakslagen svarar på vilka bestämmelser som finns kring rökning och snusning på arbetsplatser.

Grundläggande författningar

De författningar som listas nedan är grundläggande och gäller för de flesta arbetsgivare. Till dessa kommer branschspecifika föreskrifter. Länkarna går till information som är publicerad på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Artiklar från Arbetsliv