Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inspektioner av arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Myndigheten har bland annat till uppgift att ha tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. De meddelar också föreskrifter och allmänna råd med stöd av lagstiftningen. Arbetsmiljöverket ska också förmedla information och ansvara för den officiella statistiken som gäller arbetsmiljö och arbetsskador.

Inom Arbetsmiljöverket finns en inspektionsavdelning med fem regioner som har de direkta kontakterna med arbetsplatserna. Inspektionsavdelningen kontrollerar bland annat att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Kontrollen sker vanligtvis genom inspektioner som utförs av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Arbetsmiljöinspektörer och andra representanter för tillsynsmyndigheter har rätt att komma in på arbetsstället och göra de undersökningar som de anser kan behövas.

Om Arbetsmiljöverket upptäcker att en arbetsgivare eller någon annan med skyddsansvar bryter mot de krav som finns i lagar eller föreskrifter, är den första åtgärden oftast att utfärda ett inspektionsmeddelande.

Detta meddelande uppmanar den ansvarige att vidta vissa åtgärder inom en bestämd tid. Ett inspektionsmeddelande kan inte överklagas. Om ett inspektionsmeddelande inte följs så kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller ett förbud. Föreläggandet eller förbudet kan förenas med ett vite, ett belopp som arbetsgivaren får betala om Arbetsmiljöverkets beslut inte följs. Arbetsmiljöverket kan även besluta om att stoppa och förbjuda arbete som innebär omedelbar fara för liv och hälsa. 

Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen  (SFS1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen  (SFS1977:1166)