Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom vård och omsorg

Här finns checklistor för arbetsmiljön för nio olika delar av vård- och omsorgsektorn. Det finns också en allmän checklista för den psykosociala arbetsmiljön. Checklistorna är ett bra stöd till exempel vid skyddsrond. Genom att gå igenom arbetsmiljön steg för steg får man kunskap om vilka områden som behöver åtgärdas för att arbetet ska bli säkrare eller mer trivsamt. Fyll i checklistorna på din dator, surfplatta eller på mobiltelefonen.

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friska anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att uppmärksamma sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilken Bättre arbetsmiljö - BAM, är den största.

Artiklar från Arbetsliv