Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbete med hästar

Kvinna leder häst

För den som jobbar med hästar är det viktigt att hästens närmiljö också är en bra arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till ökad arbetslust, högre effektivitet, friskare personal och friska hästar. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och trivsam arbetsplats.

Hos Prevent finns boken Trygga hästjobb med fakta och tips om hur man kan utveckla arbetsmiljön. Arbetsgivare och arbetstagare får veta vad som gäller och guidas rätt. Det finns också en kostnadsfri checklista med frågor kring bland annat fysisk arbetsmiljö, psykosociala frågor, personalutrymmen, maskiner och säkerhet. I checklistan kan man fylla i vilka åtgärder som behövs och vem som har ansvar för varje åtgärd. Genom att gå igenom frågorna är risken mindre att man missar något viktigt. 

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete går i stora drag ut på att upptäcka sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM, är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv

Prevent erbjuder