Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att upptäcka risker, ta bort risken och kontrollera att den är borta. Arbetsgivaren ansvarar för att skapa en bra och säker arbetsplats. Det står i Arbetsmiljölagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås". Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.

För företag med fler än nio anställda krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. På www.prevent.se/regelbanken finns ett verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att ta fram den skriftliga dokumentationen.

Regelbanken – Prevent

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

Anmäl dig till brevskolan

Lär dig mer om arbetsmiljö genom vår brevskola om systematiskt arbetsmiljöarbete.