Utbildning

Riskbedömning

- bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte bara tekniken som avgör om arbetsmiljön blir säker. En stor betydelse har även de attityder som man har till arbetet och till den organisation vi verkar i. Människan glöms lätt bort när ett arbetsmiljöproblem ska åtgärdas och man tror att allt blir bra med bara en ny teknisk lösning. Men en teknisk lösning löser inte alltid de problem som kan finnas i arbetsmiljön utan människans förmåga och attityder till säkerhetsfrågorna samt organisationens sätt att hantera dessa blir viktiga faktorer att väga in i säkerhetsarbetet.

Den här kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning. Utgångspunkten är samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet.

Utbildningen kan företagsanpassas

Avbokningsregler

+ Läs mer om kursinnehållet

Lär dig kartlägga och bedöma risker samt göra handlingsplaner.

Syfte
Du ska efter utbildningen ha fått en fördjupad förståelse för samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet, för att kunna analysera och bedöma din arbetsmiljö utifrån dessa aspekter för att på ett bättre sätt kunna hantera verksamhetens risker.

Mål
Efter utbildningen ska du
- ha fått faktakunskaper om arbetsmiljöfaktorer, riskbedömning och MTO-begreppet
- förstå hur MTO-perspektivet i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser
- veta hur risker kan identifieras och bedömas ur ett MTO-perspektiv samt kunna ge förslag på åtgärder
- ha fått grundläggande kunskaper i hur riskmatrisen kan tolkas och användas.

Målgrupp
Chefer, skyddsombud eller personer som har en särskild funktion i arbetsmiljöarbetet.

Rekommenderade förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (t ex motsvarande Prevents utbildningar i BAM eller Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete) samt fördjupade kunskaper inom systematiskt arbetsmiljöarbete (t ex motsvarande Prevents utbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken). Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete i din egen verksamhet.

Ur innehållet
- Introduktion och kort översikt av SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Hälsa, ohälsa och arbetsskada
- Arbetsmiljöfaktorer
- MTO-perspektiv (Människan Tekniken Organisationen)
- Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
- Gruppövningar och fallbeskrivningar

Arbetsformer
Teori i form av föreläsning varvas med diskussioner och gruppövningar.

Till produktbladet

Det finns inga planerade kurstillfällen just nu.