Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips 7

Jag får inte ihop steg 7-9 – hur kan jag göra?

Steg 7-9 handlar i det stora hela om att synliggöra och reflektera över vad man som individ och grupp lärt sig av respektive arbete med fallen. Stegen behöver inte ta speciellt lång tid att gå igenom, eftersom man framför allt stämmer av arbetet som gjorts och låter deltagaren i och med det göra kunskapen till "sin egen".

Steg 7. Använd kunskaperna för att besvara/bearbeta frågorna.
Detta steg handlar konkret om "fakta". Gruppen tar fram sina frågor om fallet och stämmer av om de har fått svar på dem. I och med detta får deltagarna reflektera över och får ökad insikt i vad som de faktiskt lärt sig inom arbetsmiljöområdet. Ett annat sätt att förklara är att man helt enkelt "tittar i backspegeln". Om något återstår eller är otydligt, kan detta tas upp direkt eller kanske ännu bättre att man "sparar det" och tar upp det vid nästa frågetillfälle/fall.

Steg 8. Tillämpa lösningen/bearbetningen på fallet.
Detta steg handlar om att "göra en koppling till verkligheten" Gruppen tittar på fallet och målet med fallet igen. Därefter tillämpar deltagarna lösningen/bearbetningen på fallet genom att göra en kort reflektion över de svar och nya kunskaper de fått genom arbetet med fallet. Deltagarna reflekterar kring frågorna: Kan jag hantera en situation som liknar den i fallet om jag skulle ställas inför den på min arbetsplats? Vet jag hur jag ska påbörja arbetsmiljöarbetet? 

Steg 9. Utvärdera.
I denna 9-stegs metod utvärderas "vårt arbete här idag." Arbetet med fallet avslutas med att deltagarna gör en kort sammanfattning av arbetet med fallet och av vad de har lärt sig. Vad har fungerat bra? Vad kan bli bättre i arbetet med nästa fall? Vad har vi lärt oss?


Så kort och gott - skapa reflektion och insikt kring:

Steg 7 = "Ny kunskap/Arbetsmiljöfakta - Vad har jag/vi fått för kunskaper?"
Steg 8 = "Arbetssätt/Koppling till verkligheten - Kan jag/vi använda detta på min arbetsplats?"
Steg 9 = "Vårt arbete här idag - Vad kan jag/vi i grupparbetet göra bättre med nästa fall"