Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fråga 1

Vad innebär det att man är diplomerad BAM-handledare?

Som ”kund”, får du en mer kvalitetssäkrad utbildning då den som diplomerats uppfyllt de krav som ställs för godkänd handledare i Prevents grundläggande arbetsmiljöutbildning Bättre Arbetsmiljö (BAM). Diplomeringen visar både på goda arbetsmiljökunskaper och goda kunskaper i att bedriva utbildning i BAM.

För att bli diplomerad måste man förutom att genomgå handledarutbildning hos Prevent fått godkänt på två digitala kunskapstest; förtest och diplomeringstest. För att behålla diplomeringen måste man även återdiplomeras efter 5 år.

Diplomeringen medför att man inom organisationen kan säkerhetsställa att samtliga handledare inom grundutbildning BAM har likvärdiga kunskaper. Diplomeringen kan även användas för att verifiera verksamhetens kunskaper inom grundutbildning BAM i samband med upphandling och det kan ha en positiv inverkan.