Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fråga 2

Varför ska vi använda den pedagogiken, behövs den? Kan vi inte ha ”en vanlig föreläsningsutbildning”?

 Ja, det är klart att vi kan göra vårt eget upplägg men då blir det inte enligt ”BAM”.

 Eftersom arbetsmiljöområdet är så stort hinner man inte behandla allt på området under en grundutbildning. Varje deltagare ska genom BAM-utbildningen lära sig att hantera olika situationer inom arbetsmiljöområdet. Det kräver mer än goda kunskaper inom olika ämnesområden. Det är därför som pedagogiken i BAM rekommenderas av parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Parterna förordar att man bör ”träna sig i att arbeta med arbetsmiljöfrågorna” och att man har ”mer fokus på hur än vad”.

 På BAM-utbildningen lär sig deltagarna att formulera egna frågor kring olika arbetsmiljösituationer och var de kan söka svaren på frågorna. De lär sig även att ta kontakter med andra (anställda/företagshälsovård m.fl.) för att få mer information samt hur samverkan i arbetsmiljöfrågor fungerar. Deltagarna får med andra ord, förutom kunskaper i arbetsmiljö, även med sig metoder och arbetssätt som direkt kan användas i arbetsmiljöarbetet på hemmaplan.

BAM-utbildningen har ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Under utbildningsdagarna förmedlas kunskaper från flera källor, inte minst deltagarna emellan. Till stöd för gruppernas arbete med fall finns föreläsningar, frågetillfällen, diskussioner och handledning.

 Deltagarna får med sig grundtankarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet när de arbetar med fallen och igenom nyckelföreläsningarna. 

 Som du förstår så finns det många fördelar med att arbeta med den pedagogik som parterna förespråkar i grundutbildningen BAM. Det finns även flera goda exempel som visar på att arbetssättet fungerar. Med en BAM-utbildning får deltagarna goda förutsättningar att klara av att hantera nya situationer som de ställs inför på arbetsplatsen och de kan själva uppdatera sina kunskaper när det behövs. Pedagogiken utvecklar helt enkelt deltagarnas förmåga till självständigt lärande.