Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning i arbetsmiljö gav bättre dialog

Mitt under pågående förändringsarbete gick ett 40-tal anställda utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM. Det var då dialogen mellan chefer och skyddsombud kom igång. I dag finns alla parter med när nya projekt startar på Fagerhult Belysning.

För ett antal år sedan började ett stort förändringsarbete på Fagerhult Belysning i Habo. Företaget har bland annat byggt om monteringslinjen och ändrat arbetstiderna. Allt för att arbeta utifrån grundtankarna i lean produktion och 5S.

– Förändringsarbete är svårt. Jag önskar att vi hade börjat med Prevents BAM-utbildningar tidigare för att få en bättre förankring för förändringarna i organisationen, säger Jan-Olof Pettersson, personalchef på Fagerhults Belysning.

Upprinnelsen till utbildningen kom från skyddskommitténs diskussioner. Tidigare hade företaget under flera år köpt grundläggande arbetsmiljöutbildning från arbetsgivareorganisationen. 

– Utbildningen var helt ok men för att undvika diskussionerna och känslan av att det var en arbetsgivarstyrd utbildning ansåg skyddskommittén att det vore bra att bryta av och få en annan infallsvinkel.

Alla parter
Fagerhult valde att prova Prevents BAM-utbildning där alla parter (Svenskt Näringsliv, LO och PTK) står bakom.

– Det var ett annat upplägg som har fått efterdyningar. Metodiken var intressant. Vi fick inte lagboken dunkad i huvudet utan vi fick en dialog och kommunikation, säger Jan-Olof Pettersson.

– Vi fick inblick i hur vi kunde göra riskbedömningar och konsekvensanalyser i ett tidigt skede. Det låg helt rätt i tiden för oss.

Intressanta diskussioner
Utbildningen tryckte på att företaget ska ha policy, rutiner och handlingsplaner för till exempel rehabilitering. Fagerhult Belysning hade redan det men i och med utbildningen fick företaget en bra genomlysning för hur det skulle diskutera frågorna och revidera dokumenten.

– Utbildningen gav ganska mycket en aha-upplevelse. Vi blandade medvetet höga och låga chefer och skyddsombud. Alla fick jobba ihop. Det blev intressant. Tidigare var vi vana vid att skicka mejl eller ”kravbrev”. Det här var en jättebra ögonöppnare men också ett verktyg, säger Jan-Olof Pettersson.

Utbildningens externa handledare, Michael Ostrelius, märkte att spänningarna som tidigare hade rått mellan chefer och skyddsombud släppte efter halva utbildningstiden.

– Alla visade sig vara överens om att de ville ha en trygg och säker arbetsmiljö. Däremot rådde det oenighet kring hur det skulle uppnås, säger han.

Utbildningens upplägg med olika fallbeskrivningar gav deltagarna god träning på att samverka kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– I slutänden fick deltagarna ett annat synsätt på det gemensamma arbetsmiljöarbetet, säger Michael Ostrelius.

Utbildning kontinuerligt
Det är viktigt att ha arbetsmiljöutbildning med jämna intervaller, att fylla på och hålla den vid liv, anser Jan-Olof Pettersson. Annars sjunker kunskapen undan och det sunda förnuftet tar över, vilket inte är tillräckligt, menar han.

– Hos oss är arbetsmiljöutbildning prioriterad och viktig. Kunskapen har vi igen i statistiken över sjukfrånvaro och rehabiliteringar samt vid rekryteringen av personal, säger han.

– Det är ett slitet uttryck, men en bra arbetsmiljö ger en konkurrensfördel.


Fagerhult Belysning:
 
- Har 770 anställda i Habo. Av dem är cirka 450 anställda i produktionen.
- Personalomsättningen är låg. Många har arbetat 20-30 år.
- Hade 2010 sjuktal på 2,57 procent för den korta frånvaron och 3,17 procent för den långa frånvaron över 14 dagar.
- Har nyligen infört sjuk- och friskanmälan hos extern aktör, företagshälsovården.
- Följer upp förändringsarbetet genom att göra en stor psykosocial kartläggning för att ta reda på om det finns några problem i organisationen, och i så fall vilka det är.