Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2018 års vinnare av Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Studenter från Chalmers och Göteborgs universitet mottar totalt 30 000 kronor för sina uppsatser om arbetsmiljö. Uppsatserna handlar om arbetsmiljö för läkare i den digitala distansvården och lösningsförslag för bättre handergonomi för bilmontörer .

Stipendiet delades ut av Prevent och AFA Försäkring på Forskning och utvecklingsdagen i Gävle den 16:e oktober.

Läs pressmeddelande om årets vinnare av Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Stipendium till samhällsvetare

Pauline Georgy, som läst Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, tilldelades 15 000 kronor för sin uppsats "Medarbetare på distans – en kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården".

– Det känns helt fantastiskt att tilldelas det här stipendiet! Jag känner mig oerhört tacksam och stolt. Det är en stor ära för mig att vinna stipendiet och det känns fantastiskt roligt att man ser att uppsatsen kan bidra med ny kunskap inom ett ungt och relativt outforskat område, säger Pauline Georgy.

Juyns motivering: Uppsatsen berör den tekniska utvecklingens påverkan på våra arbetsmiljöer genom att undersöka arbetsmiljön i den digitala distansvården. Uppsatsen har identifierat ett mycket aktuellt och tämligen ungt fenomen inom den svenska sjukvården och inom arbetsmiljöforskningen – den digitala distansvården. Den digitala distansvården diskuteras ofta flitigt i medierna och då oftast ur ett patientperspektiv, men uppsatsen riktar uppmärksamheten till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för de som utför arbetet, det vill säga läkarna.

Resultaten visar på många fördelar men identifierar även flertalet nackdelar med det digitala arbetssättet. Således bidrar uppsatsen med ny kunskap som kan användas till att skapa nya lösningar och förbättringar av den ofta hårt belastade sjukvården och därmed borde resultaten vara intressanta även för den breda allmänheten. Uppsatsen visar upp ett gediget arbete med god teoriankrytning, referenshantering, relevant metodbehandling samt intressant diskussion beträffande resultaten.

Stipendium till ingenjörsstudenter

Anna Collinder och Erik Ekstrand, som läst Production Engineering Master programme på Chalmers, tilldelades 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats "Handergonomi i tidiga faser av produktionsutveckling". Arbetet belyser att brister i tidiga faser av produktutveckling kan få stora konsekvenser för operatörer i montering. 

– Om vårt arbete på något sätt kan bidra till att minska den kraftutövning som operatörers händer utsätts för dagligen så har vi verkligen nått vårt mål. Att vinna detta pris är fantastiskt roligt och känns som ett bra steg på vägen och vi är jätteglada för att detta område nu uppmärksammas, säger Anna Collinder.

– Avdelningarna på företaget vi tittade på var medvetna om de ergonomiska riskerna som vi även påvisade, men aldrig tidigare hade någon tagit ett helhetsgrepp och kombinerat forskning med skadestatistik, studiebesök och intervjuer på det sätt vi gjorde, säger Erik Ekstrand.

Juryns motivering: Handskador är ett arbetsmiljöproblem för operatörer som monterar nya bilar. Syftet med  uppsatsen var att hitta förklaringar till varför handskador uppkommer i produktion. Målet var att ta fram rekommendationer till produktionsutvecklare för att minska skaderisken.

Resultatet visade att merparten av problemen orsakades av att montörerna måste använda höga tryckkrafter med händerna. Lösningsförslag var bland annat att utbilda om handergonomi och dela kompetens mellan alla berörda parter, samt starta utveckling kring hur man kan simulera uppkomna tryckkrafter. De förelår också att operatörerna ska testa ny teknologi som smarta handskar.

Arbetet är av stort allmänintresse och blev en ögonöppnare både för studenter och företag. Uppsatsen har en tydlig koppling till arbetsmiljö och bidrar till kunskapsläget vad gäller handergonomi och produktionsutformning, speciellt inom bilindustrin. Arbetet har tydligt formulerade frågeställningar med grundläggande teorianknytning till ergonomi, väl beskrivna metoder, omfattande empiri och en trovärdig resultatpresentation. Studenterna förevisar också en kritisk och reflekterande diskussion kring uppnått resultat och slutsatser. Lösningsförslaget visar på att de tagit hänsyn till ett systemperspektiv kopplade till människa, teknik och organisation (MTO).

Rapporten är välskriven på god engelska, är omfattande, har en mycket bra layout som gör den lätt att följa och förstå, samt snygga passande illustrationer.

Artiklar från Arbetsliv