Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hälsa på hjärnan på Hemköp

Företagsanpassad utbildning Statisk repetitiv belastning och smärtproblematik är vanliga problem inom handeln. Inom Hemköp tar man också stressrelaterad ohälsa på allvar och är duktiga på att ständigt uppdatera kunskaperna och förebygga. Såväl butikspersonal som tjänstemän omfattas av Hemköps arbetsmiljösatsning.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett allvarligt tillstånd. Problemet är naturligtvis störst för den drabbade, men innebär också stora kostnader för samhället och den enskilda arbetsplatsen. År 2003 nådds en topp av sjukskrivningar inom psykisk ohälsa och därefter kunde man se en nedåtgående trend. Men efter tio år har kurvan vänt igen.

Mikael Rehnberg är biolog och arbetsmiljökonsult åt Prevent, och en flitigt anlitad föreläsare inom psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa. Hans utbildningar och medarbetarseminarium har fallit väl ut i samarbetet med Hemköp som har en välutvecklad strategi för att se problemen innan de har tagit fäste.

– Det är skönt att ha en enda samarbetspartner som vi nu har i Mikael och samarbetet har fallit väl ut. Vi har givetvis en given kravprofil, men inom dessa ramar ger vi honom stort förtroende att utforma sina föreläsningar, vilket han gör på ett fångande och entusiasmerande sätt, säger Maud Johansson som är HR-generalist på Hemköp.

Idag anses samhället duktigt på att hantera fysiska belastningsskador och hur de kan undvikas. Men vi är sämre på att förstå och ta hand psykisk ohälsa. Mikael Rehnberg talar gärna om hjärnergonomi och vill införa det som begrepp när vi samtalar om arbetsmiljö i det offentliga rummet

– Vi måste börja förstå och ta på allvar att långvarig stress förändrar hjärnans arbetsmönster. Jag skulle vilja kalla det för att hjärnan helt enkelt blir belastningsskadad. Ja, vi kan bli skadade för livet. Har du drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa som exempelvis utmattningssyndrom är det inte säkert att du någonsin blir lika "stryktålig" gentemot stress som en icke drabbad individ. Ett gram förebyggande är därför värt ett ton behandling!

Hemköp arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt givna rutiner.

– Vi har ett arbetsmiljö- och säkerhetsår med bland annat skyddskommittéer på central och regional nivå, skyddsombud, det utförs medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. Alla butikschefer har ett delegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter, och dessa måste vara uppdaterade inom såväl fysiskt som psykosocialt arbetsmiljöarbete. I alla våra Hemköpsbutiker finns en arbetsmiljö- och säkerhetstavla, vilket är mycket uppskattat.

– Vi utvecklar ständigt vårt arbetsmiljöarbete, och det nya i år är att vi nu tar ett helhetsgrepp som omfattar alla våra medarbetare. I höst har vi genomfört en insats för Hemköps medarbetare i region Väst. Projektet "Hälsa på hjärnan" handlar om att upptäcka och förebygga stress, och hur vi själva kan uppmärksammas på vissa signaler.

Mikael talar om vilka organisationsfaktorer som är kopplade till hälsa och ohälsa och om hur man på individnivå kan se tendenser innan man blivit sjuk.

– Vi ser idag hur det gränslösa arbetslivet breder ut sig och omfattar även vår fritid. Det är viktigt att vi skapar en balans mellan arbetsliv och fritid och att det sociala samspelet fungerar. Men också illegitima arbetsuppgifter – onödiga och oskäliga arbetsuppgifter – är ett problem idag. Vi har fått en ängslig organisationskultur, en iver att allt ska dokumenteras och värderas. Det stjäl vår arbetstid, men påverkar oss också mentalt att bli utsatta för värderingssystem och kvalitetssäkring.

Under sina seminarier använder Mikael två verktyg som på ett enkelt och snabbt sätt ger en skattning av skadlig stress på såväl individ som organisationsnivå.

– Med dessa två indexbaserade redskap har företaget två fuktiga fingrar i luften och kan känna av om det är dags att dra i handbromsen och börja jobba på ett smartare, lönsammare och mer långsiktigt hållbart sätt. Men det är också individen själv som måste känna av om den egna stressen närmar sig den nivån som kan vara skadlig och ohälsosam. Det viktigaste är att det systematiska arbetsmiljöarbetet beträffande den psykosociala arbetsmiljön får en kickstart och en bra grund för fortsatt arbete ute på företagen.

Maud Johansson säger att arbetsmiljöproblemen är en aktuell fråga för hela samhället och är oerhört viktiga.

– Det gäller att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att kontinuerligt uppdatera kunskaperna för att nå resultat. Hela tiden. Och arbetet måste upp på agendan på alla nivåer, säger hon.