Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Här ser du dina svar

Om du blev inbjuden till enkäten via en länk har ditt enkätsvar nu skickats anonymt och sammanställts med övriga enkätsvar

För att spara dina svar kan du mejla svaren till dig själv eller spara dem som en pdf eller excel-fil på din dator.

Tolkning av resultatet

Om medelvärdet ligger under 80 betyder det att de anställda inte känner till vad som gäller på arbetsplatsen eller hur de förväntas agera om något inträffar. Det finns i så fall en risk att du inte blir uppmärksammad på om det förekommer sexuella trakasserier eller till och med att de anställda inte känner sig trygga med att påtala risker i sin arbetsmiljö.

Observera att ett lågt medelvärde på frågorna om riktlinjer och rutiner antingen betyder att det inte finns rutiner eller att medarbetarna inte känner till dem. Även om riktlinjer och rutiner faktiskt finns fyller de ingen funktion om ingen känner till dem. 

Tänk på att

Även om du har fått ett högt medelvärde är det inte helt säkert att anställda uppmärksammar eventuella risker eller händelser av sexuella trakasserier.

Om de anställda känner till vilka riktlinjer och rutiner som finns men inte känner trygghet med att de kommer att följas finns en risk att de inte används som tänkt.

Hur kan du gå vidare?

 • Om du har fått ett högt medelvärde kan du återkoppla till gruppen eller de anställda och fråga om de ändå tycker att något saknas.
 • Om du har fått ett lågt medelvärde:
  • säkerställ att riktlinjer, rutiner och processer är tydligt dokumenterade
  • kommunicera riktlinjer, rutiner och processer till de anställda.

Tolkning av resultatet

Ett medelvärde lägre än 80 tyder på att medvetenhet och aktivitetsnivå för att motverka och förebygga sexuella trakasserier är för lågt. För att anställda på ett bra sätt ska kunna bidra till en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier behöver de information och kunskap.

Uppmärksamma särskilt om det är stor skillnad på svaret i frågan om personalen upplever att de skulle kunna  prata öppet om sexuella trakasserier jämfört med övriga frågor.

Tänk på att

Det är viktigt att även chefer eller arbetsledare och skyddsombud eller fackligt förtroendevalda har tillräcklig information och kunskap för att kunna motverka och förebygga sexuella trakasserier.

Hur kan du gå vidare?

 • Diskutera tillsammans med de anställda hur ni på bästa sätt kan bibehålla en bra medvetande- och aktivitetsnivå om sexuella trakasserier. Det kan till exempel handla om en stående punkt på arbetsplatsträffar, vid medarbetarsamtal eller vid kompetensplanering.
 • Om få personer har kunskap om sexuella trakasserier kan det vara bra med en gemensam utbildning för alla. Kom ihåg att se till att även nyanställda får tillgång till kunskap.

Tolkning av resultatet

Även om medelvärdet är högt, det vill säga över 80, på fråga 1–3 kan det vara viktigt att uppmärksamma varje avvikelse från ”Stämmer helt”. Om det är många svaranden kan det till exempel vara en viss grupp individer som alla svarar ”Stämmer inte”, vilket kan indikera ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Tänk på att

Alla upplever språk och beröring på olika sätt. Det vissa tycker är helt ok eller till och med önskvärt upplever andra som långt över gränsen. Det viktiga är att skapa en arbetsmiljö där det är möjligt för var och en att tala om var den personliga gränsen går.

Hur kan du gå vidare?

 • Diskutera språk, jargong och fysisk beröring med de anställda – skapa medvetenhet.
 • Diskutera eventuella risker som påtalats med de anställda. Analysera situationerna och diskutera hur de kan åtgärdas.

Gör en riskbedömning

Frågan var "Jag uppfattar att följande situationer eller platser innebär en risk för sexuella trakasserier".

Använd gärna svaren på denna fråga som en början till en riskbedömning kring sexuella trakasserier, vilket är en del av arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Du kan läsa mer här: https://www.prevent.se/amnesomrade/diskriminering/

Tolkning av resultatet

Allt som inte är högsta möjliga värde bör uppmärksammas.

Tänk på att

Det är ofta svårt att svara på frågor om sexuella trakasserier. Det är vanligt att det är så känsligt att många inte ens svarar på anonyma enkäter. Att medelvärdet är högt är därför ingen garanti för att sexuella trakasserier inte förekommer.

Hur kan du gå vidare?

 • Överensstämmer resultatet med annan information du har?
 • Tänk på att frågorna kan vara känsliga att diskutera i storgrupp. Finns det andra sätt att ta reda på mer om hur de anställda upplever arbetsmiljön? Kan du själv behöva mer stöd och kunskap för att hantera resultatet på ett bra sätt?