Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklistan Sexuella trakasserier

Den här checklistan är en hjälp för företaget att se till att man har alla processer, rutiner och den kunskap som behövs enligt lagar och föreskrifter.

Till checklistan Sexuella trakasserier  

Syftet med checklistan är att vara ett stöd för chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare för att se till att ni i verksamheten följer lagar och föreskrifter om sexuella trakasserier. Den kan också användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav och ge idéer om hur verksamheten kan arbeta för att minska riskerna för sexuella trakasserier. För att undersöka hur de anställda upplever situationen finns en enkät.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att motverka kränkande särbehandling och en del av kraven på åtgärder mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

Checklistan innehåller 11 huvudfrågor och delas in i kategorierna processer, riktlinjer och rutiner samt kunskap och stöd.

Så använder du checklistan

Checklistan kan användas för att göra en bedömning av om verksamheten har processer, dokumentation och kunskap för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. Den kan med fördel användas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att fylla i checklistan har man också en bra utgångspunkt för att mäta företagets förbättringar på området.

Egna kommentarer och åtgärder

Inom varje område finns särskilda fält där du gör en bedömning av om risken är låg, medel eller hög. Du kan också fylla i egna kommentarer och åtgärder tillsammans med noteringar om ansvarig, tid för utförande samt tid för kontroll.

Om det inte redan finns en självklar struktur för att kommunicera resultatet i organisationen kan det vara bra att ta med även det i dina kommentarer och åtgärder.

Checklistan ger information om vilka lagrum som är aktuella för varje område. Vill du veta mer om lagtexten finns länkar till respektive lag. 

Resultatet

Du kan skriva ut och spara resultatet och också spara resultatet i en pdf-fil. Tänk på att checklistan och resultatet inte är en fristående aktivitet i verksamheten, utan behöver integreras i övriga processer. Det är viktigt att rätt personer får ta del av resultatet. Ni behöver också fundera över vilka andra processer hänger ihop med de frågor som checklistan hanterar.

Om resultatet visar på flera brister kan det också vara bra att prioritera vilka åtgärder som ska vidtas först.